Forsiden

Historisk arkiv

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har lagt frem en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet i desember 2015. Stortinget fastsatte et mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i et møte med Kommunesektorens organisasjon (KS) diskutert hvordan dette kan følges opp i kommunene.

Dale tok blant opp om KS kan ta inn planlegging og jordvern i sin folkevalgtopplæring for neste kommunestyreperiode, og om KS i løpet av 2016 kan være med på å lage et skolerings- og tiltaksprogram for lokalpolitikere knyttet til ivaretaking av dyrka og dyrkbar jord. En mulig veiledning til kommunene i form av eksempelsamlinger og konferanser ble også diskutert. 

Dialogen med KS tas videre på administrativt nivå.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Landbruks- og matdepartementet