Forsiden

Historisk arkiv

Utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap.

"Tilskotet vil bidra til å synleggjere verdiane i landbrukets kulturlandskap både for turistar og andre som ferdast i områda", seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Ordningen ble etablert i jordbruksoppgjøret 2015, da avtalepartene ble enige om å etablere en ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side. For 2016 er det satt av 20 millioner kroner til ordningen, som gjelder utsiktsrydding i de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Beholde det særegne med det norske kulturlandskapet

Landbrukets kulturlandskap er et resultat av mange generasjoners bosetting og ressursutnyttelse. Gjengroing av kulturlandskap og veikanter er en økende utfordring mange steder i Norge. Drift og skjøtsel er en forutsetning for å ivareta de positive miljøverdiene skapt gjennom jordbruksdrift i kombinasjon med naturgitte forhold. Gjengroing kan også svekke grunnlaget for blant annet reiselivet, som er en næring i vekst. Studier viser at dersom kontrastene og variasjonen i landskapet forsvinner, sammen med spor etter folk og bosetting, forsvinner også store deler av det turistene refererer til som det særegne med det norske kulturlandskapet og dermed en del av opplevelsesverdien. 

Næryøyfjorden. Sogn og Fjordane.
Næryøyfjorden, Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Tilskudd til utsiktsrydding skal bidra til at folk får oppleve verdiene i landbrukets kulturlandskap. Foto: Øyvind Heen/Visitnorway.com

Bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap

Formålet med tilskuddet er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap samt gi klimagevinster ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål. Det gis tilskudd for rydding av vegetasjon for å gi økt utsikt fra ferdselsårer, veikanter og veinære utsiktspunkter. Det kan gis tilskudd både til utsiktsrydding i områder som er en del av landbrukets kulturlandskap og til områder som gir utsikt til landbrukets kulturlandskap. Dersom området som ryddes er egnet til beiting, skal områdene beites i minst 3 påfølgende år etter ryddingen for å hindre at de ryddede områdene gror til igjen.

Fylkesmennene utarbeider fylkesvise retningslinjer for prioritering av søknader. Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen der tiltaket gjennomføres.