Historisk arkiv

Høring - forskrift om tilskudd i Utvalgte kulturlandskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet utformet høringsforslag til en ny forskrift om tilskudd i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen er begge sektorovergripende satsinger basert på midler fra både Jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett, og vil være hjemlet i disse.

I jordbruksoppgjøret 2015 ble det bestemt at Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsingen i verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan skulle slås sammen til en ordning og det skulle lages en felles forskrift.

Landbruksdirektoratet får et koordineringsansvar for forvaltningen, som skal gjennomføres sammen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren.