Historisk arkiv

Planter: Ansvar for produksjonskontrollen overføres til virksomhetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om plantehelse setter særskilte krav til visse planter m.m. som blir produsert og omsatt innenlands. Fra 1. mars er ansvaret for kontroll med denne produksjonen overført fra Mattilsynet til virksomhetene selv. Det er utarbeidet nye veiledere som forklarer hvordan produksjonskontrollen skal foretas.

Mattilsynet moderniserer med dette tilsynet med plantehelse, og tydeliggjør ansvaret til virksomhetene. Dette betyr at Mattilsynet kan drive et mer rasjonelt, målrettet og risikobasert tilsyn. Virksomhetene vil ved endringen bli mer bevisste på matlovens bestemmelser om deres plikter og ansvar, og mange vil måtte øke sin bevissthet rundt alvorlige skadegjørere. Virksomhetene vil selv ofte kunne oppdage et eventuelt utbrudd på et tidlig tidspunkt. Dette vil kunne begrense smittespredningen, og gi mindre skadevirkninger og økonomisk tap.