Historisk arkiv

Juletreproduksjon på dyrka jord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Meld. St. 31 (2014-2015) Garden som ressurs la regjeringen til grunn at reglene om omdisponering til juletreproduksjon skulle legge bedre til rette for fortløpende produksjon av juletrær på det samme jordbruksarealet.

I rundskriv M-1/2013 Deling og omdisponering er det nå presisert at kommunen skal vurdere eventuelle vilkår for tillatelse til omdisponering av dyrka jord konkret. Det kan føre til at eieren ikke nødvendigvis må søke om tillatelse til omdisponering på nytt for hver gang juletrærne hugges og det skal plantes nytt. 

Juletrefelt.
Juletrefelt. Foto: Halvdan Jakobsen/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder