Historisk arkiv

EUs hestepassforordning tas inn i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen vil legge frem en proposisjon om samtykke til å innlemme nye regler som skal bidra til en sikrere identifisering av hest i EØS-avtalen. Hestepassforordningen er et av tiltakene som er iverksatt i EU for å bidra til å sikre mattryggheten i kjølvannet av «hestekjøttskandalen» vinteren 2013 der det ble oppdaget hestekjøtt og legemiddelrester i næringsmidler.

Den største endringen for Norge er kravet om opprettelse av et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle hester som holdes permanent i Norge skal samles. Kravet om at alle hester skal være identifisert ved et pass blir videreført. Det blir også en innskjerping av krav til passutstedende organer. Mattilsynet vil fortsatt ha tilsynsansvar overfor de passutstedende organene som finnes i Norge

Bakgrunn

EUs hestepassforordning er en revisjon av eksisterende regelverk og er et av tiltakene som er iverksatt i EU for å bidra til å sikre mattryggheten i kjølvannet av "hestekjøttskandalen" vinteren 2013 der det ble oppdaget hestekjøtt og legemiddelrester i næringsmidler. Forordningen skal også bidra til en sikrere identifisering av hest.

Hoppe med føll.
Hoppe med føll. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nytt nasjonalt hesteregister

Forordningen fastsetter regler for identifisering av dyr av hestefamilien som er født i EØS eller er frigitt til fri sirkulasjon i EØS. Identifiseringen består av et livslangt id-dokument (pass), metode for å fastslå identitet (chip), database hos utstedende organ og et sentralt nasjonalt hesteregister.

Reglene i gjennomføringsforordningen stiller krav til at hester med utenlandsk hestepass også skal registreres hos et norsk passutstedende organ. Dette gjelder selv om hesten allerede er registrert i et annet land. Slik tilleggsregistrering vil gjelde for alle hester med permanent opphold, det vil si opphold over 90 dager. Forordningen viderefører kravet om at alle hester skal ha et pass.

Den største endringen for Norge er kravet om opprettelse av et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle hester som holdes permanent i Norge skal samles.

Det finnes ikke et felles register for hester i Norge i dag, verken knyttet til passutstedelse eller av avlshensyn. Det er i dag ti passutstedende organ for hester i Norge. Det er de passutstedende organer som skal melde hesten inn i nasjonalt hesteregister.

Det er usikkerhet om antall hester i Norge fordi det aldri har vært et nasjonalt register. Det antas at antallet hester i Norge i dag er mellom 70.000 og 125.000. Ved at alle opplysningene om alle hester som finnes i landet, også hester som opprinnelig kommer fra utlandet, samles i et sentralt nasjonalt hesteregister, vil det bli betydelig enklere å ha oversikt over den samlede hestepopulasjonen.

Det er Norsk Hestesenter som skal drifte nasjonalt hesteregister. Hesteeier skal, som før, betale for utstedelse av pass.  Det foreslås å innføre maksimalsatser for passutstedelse i "Forskrift om identifikasjon av dyr i hestefamilien". Maksimalsatsene for passutstedelse får en lik sats uavhengig av hesterase.