Historisk arkiv

Nordisk Ministermøte i Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27. - 28. Juni.

Her har politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene vært samlet i to dager for politisk dialog. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg har vært vertskap for møtet i Ålesund disse dagene.

Politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene har vært samlet til Nordisk ministerrådsmøte i Ålesund. Fra venstre: Dagfinn Høybråten, general sekretær i Nordisk Ministerråd, Ronny Berg, statssekretær i Fiskeridepartementet, Camilla Gunell, Vice Head of State Åland, Jon Georg Dale, landbruks- og matminister, Katrin Gunnarsdottir, minister for fiskeri- og landbruk Island, Esben Egede Rasmussen, Executive Director The Danish Veterinary and Food Administration, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister Sverige, Jari Leppa, minister for jord- og skogbruk Finland.
Politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene har vært samlet til Nordisk ministerrådsmøte i Ålesund. Fra venstre: Dagfinn Høybråten, general sekretær i Nordisk Ministerråd, Ronny Berg, statssekretær i Fiskeridepartementet, Camilla Gunell, Vice Head of State Åland, Jon Georg Dale, landbruks- og matminister, Katrin Gunnarsdottir, minister for fiskeri- og landbruk Island, Esben Egede Rasmussen, Executive Director The Danish Veterinary and Food Administration, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister Sverige, Jari Leppa, minister for jord- og skogbruk Finland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Saker som har vært oppe til diskusjon og som de nordiske ministrene har fattet beslutninger om i dag har vært:  

Antimikrobiell resistens (AMR)

På møtet diskuterte ministrene nordisk samarbeid når det gjelder antimikrobiell resistens (AMR). De understreket betydingen av at de nordiske landene viderefører og styrker samarbeidet på AMR i internasjonale fora som EU, FN, WHO, FAO og OIE. De nordiske ministrene takket Norge for å ha satt dette viktige temaet på dagsorden, og for et godt seminar dagen før.   

Ministrene var enige om at det er særlig tre viktige områder hvor de nordiske landene ligger i front, og hvor det er behov for en samlet nordisk innsats for å oppnå større innflytelse på det internasjonale AMR-arbeidet: 

 • Fremme betydningen av godt forebyggende arbeide, samt redusert og mer riktig bruk av antibiotika.
 • En bedre praksis for foreskriving av antibiotika, uten økonomiske incentiv for den som foreskriver.
 • Reservere visse kritiske antibiotika til humant bruk og ikke tillate disse brukt til dyr.

– Det er viktig at man no er koordinert i Norden og bruker dei internasjonale arenaene vi har for å fremje denne bodskapen. Eg vil sjølv sette saka på dagsorden på ministermøtet i FAO neste veke, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Matsvinn

Innenfor rammene av Statsministrenes Initiativ Green Growth the Nordic Way, er det gjennomført et treårig nordisk prosjekt om matsvinn. Prosjektet har vært ledet av Sverige og fire nordiske land har deltatt; Finland, Danmark, Sverige og Norge. Prosjektet har rettet oppmerksomheten mot matsvinn i primærproduksjonen, datomerking og redistribusjon av mat. På møtet ble en oppsummering av hovedfunn og anbefalinger lagt frem og diskutert. Ministrene var enig om å videreføre det nordiske samarbeide om matsvinn og vil se nærmere på hvordan anbefalingene fra matsvinnprosjektet best kan følges opp.

– Matsvinnsprosjektet har vist at dei nordiske landa ligg langt framme i arbeidet med matsvinn i eit internasjonalt perspektiv, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. I I Noreg har regjeringa nyleg inngått ein avtale med matbransjen om å redusere matsvinnet med 50 prosent innan 2030. EU har til dømes satt både datomerking og redistribusjon på dagsorden, noko vi har jobba med sidan 2013. Ved å fortsette det nordiske samarbeidet, kan regionen og Nordisk Ministerråd spele ei leiarrolle i det internasjonale matsvinnarbeidet, både innafor EU og globalt. Dette er noko me kan vere stolte over, sier Dale. 

Svalbard Globale frøhvelv

I forbindelse med fornyelse av av Trepartsavtalen for frøhvelvet på Svalbard ble det i møtet vedtatt en uttalelse hvor de nordiske ministre for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk:

 • Minner om rollen genetiske ressurser innen jord- og skogbruk kan ha for framtidig matsikkerhet, bærekraftig jordbruksproduksjon og den rollen det kan spille for jordbrukets tilpasning til, og skadebegrensning, av framtidige klimaendringer.
 • Merker seg med tilfredshet at Svalbard Globale frøhvelv er en suksess etter ti års drift, og viser til frøhvelvets potensiale for økt profilering av nordisk samarbeide for genetiske ressurser.
 • Støtter opp om frøhvelvets formål om langsiktig sikring av frø fra størst mulig del av det globale genetiske mangfoldet av betydning for menneskeheten, og berømmer den norske regjering for å tilby verdens genbanker sikring av deres frømangfold.
 • Understreker at NordGen med sin kompetanse og kapasitet innen plantegenetiske ressurser, fortsatt vil være en viktig bidragsyter for forvaltning og drift av Svalbard Globale frøhvelv og for de nordiske landes øvrige oppfølging av FNs mål for bærekraftig utvikling, spesielt mål 2.5 som er relatert til genetisk mangfold. 

Om Nordisk ministerråd:

 • Det offisielle samarbeidsorganet for felles løsninger for de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 • Formannskapet veksler mellom landene i ett år av gangen.
 • Landet med formannskapsrollen leder arbeidet med de politiske prioriteringene og de nordiske statsministermøtene.
 • Tre hovedspor i det norske formannskapsprogrammet: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.
 • Forskning er et viktig virkemiddel. NordForsk utreder og legger til rette for nordisk forskningssamarbeid. 

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477 og 
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227. 

Logo Nordisk Ministerråd