Historisk arkiv

Økt produksjon av grønnsaker og bær i Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealene til grønnsaker og bær har økt med over 60 prosent i Buskerud de siste årene. Flere bønder sør i fylket har trolig lagt om for å møte etterspørselen i markedet.

– For å kunne meine og ta gode avgjerder, treng vi god dokumentasjon. Vi treng kunnskap om jordbruksareala i landet vårt, kvar dei finst og om eigenskapane og kvaliteten på ressursane. Slik innsikt gir Arealbarometera frå NIBIO, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

4 prosent av Norges jordbruksareal er i Buskerud

Jordbruksarealet i Buskerud utgjør om lag 4 prosent av landarealet i fylket. Norge har 11 282 000 dekar jordbruksareal. Fire prosent av dette er i Buskerud. Den produktive skogen utgjør 41 prosent. Jord- og skogbruket er viktige næringer i Buskerud. Det viser en oppdatert arealressursoversikt for Buskerud presentert i NIBIOs fylkesvise Arealbarometer. Den gir en oversikt over landbruksressursene, endringer i arealbruken, hva arealene er egnet for og hva de blir brukt til. 

 Jord- og skogbruket er viktige næringer i Buskerud.
Jord- og skogbruket er viktige næringer i Buskerud. Foto: NIBIO.

Mer gras og kjøtt, mindre korn og potet

Om lag 42 prosent av den dyrka jorda i drift i Buskerud brukes til kornproduksjon. Nær 54 prosent brukes til grovfôrproduksjon og innmarksbeite. Arealbarometeret viser at satsingen på grønnsaker og bær kan ha gått på bekosting av korn og poteter. I tillegg har det blitt mer grasareal sør i Buskerud på grunn av økt kjøttfeproduksjon.

Nord i fylket er husdyrproduksjonen viktig og grasproduksjon dominerer. Kommunene sør i fylket, med tyngdepunkt i Lier kommune, har lenge vært store på grønnsaker på friland, veksthus og planteskole. 

Arealene til grønnsaker og bær har økt med over 60 prosent i Buskerud de siste årene.
Arealene til grønnsaker og bær har økt med over 60 prosent i Buskerud de siste årene. Foto: NIBIO/Oskar Puschmann

Informasjon om ressursgrunnlaget er hentet fra arealressurskartet AR5 fra NIBIO. Kartene er tilgjengelige via internett og viser hvilke arealer som kan brukes til landbruks- produksjon. Det utarbeides også kommunevise Arealbarometer.