Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Nordisk ministerråd 2017: Regjeringen inviterer til toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Utfordringen må møtes globalt og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet.

Tirsdag 27. juni samler derfor landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg noen av verdens ledende eksperter i Ålesund for å diskutere kampen mot antibiotikaresistens. 

EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og professor Dame Sally Davis, Chief Medical Officer i UK kommer for å presentere EU og verdenssamfunnets arbeid på feltet. EU vil få dager etter ministermøtet i Ålesund legge frem EUs Action Plan for bekjempelse av antibiotikaresistens. Statsrådene Dale, Høie og Sandberg innleder og er tilstede hele dagen. 

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet som går fra 27. – 29. juni, er lagt til Ålesund. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene. Fra Norge vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg være i Ålesund i løpet av disse dagene. 

Program:

Mandag 26. juni fra kl. 17.00-18.10. Vaksinedemonstrasjon og omvisning på settefiskanlegget Rauma Sætre i Vikebukt. Statsrådene Sandberg, Dale og Høie deltar sammen med EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis. 

Påmelding til:
Ingrid Dåsnes, kommunikasjonssjef for fiskeriministeren,  452 41 874.

Tirsdag 27. juni fra kl. 10.00-16.00 arrangeres det tre paralelle fagseminarer på Scandic Parken Hotel. Seminarene tar opp temaene antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk.

Nordisk Ministerråd har arbeidet med antibiotikaresistens i et One Health perspektiv som en strategisk viktig sak siden 2015. EUs kommisær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis vil orientere om EUs arbeid for å bekjempe antibiotikaresistens. Han skal få dager etter ministermøtet i Ålesund legge frem EUs Action Plan for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Pressen er velkommen til å delta hele dagen og statsrådene er tilgjengelige for kommentarer.

Dagsorden for ministerrådet 28. juni:

Kl. 09.00-11.30 - Politisk Dialog

Antibiotikaresistens
Professor Dame Sally Davis, Chief Medical Officer i UK, oppsummerer hovedpunktene fra høynivå seminaret om antibiotikaresistens. Målet er å videreføre og forsterke det nordiske samarbeidet i kampen mot antibiotikaresistens, og enes om noen særlig viktige områder hvor de nordiske landene kan være pådriver i internasjonale fora som EU, FN, WHO, FAO og OIE.

  • Orientering om NordGen – Nordisk Genressurssenter er en nordisk institusjon for bevaring og bærekraftig bruk av planter, husdyr og skogstrær. NordGen ivaretar felles nordiske oppgaver og skal bidra til å sikre et bredt genetisk mangfold av ressurser som kan kobles til mat og landbruk. NordGen har også ansvar for faglig drift av Svalbard globale frøhvelv.
  • Orientering om Norilia AS og  prosjektet "Grønn bioøkonomi – utnyttelse av høy-kvalitets restråstoff fra kylling til et helsefremmende kosthold". Målet er å utvikle produkter som kan brukes i næringsmidler til mennesker.
  • Orientering om Matmerk og presentasjon av arbeidet med Beskyttede betegnelser i Norden og betydningen slike produkter kan ha for Nordens status som mat- og reiselivsregion.

Kl. 13.00-16.00 - Ministerrådsmøte 

Ministerrådsmøtet er ikke åpent for pressen, men det vil være mulig å få en til en samtaler og kommentarer fra statsrådene som er tilstede etter lunsj kl.13.00. 

Om Nordisk ministerråd:

  • Det offisielle samarbeidsorganet for felles løsninger for de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Formannskapet veksler mellom landene i ett år av gangen.
  • Landet med formannskapsrollen leder arbeidet med de politiske prioriteringene og de nordiske statsministermøtene.
  • Tre hovedspor i det norske formannskapsprogrammet: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.
  • Forskning er et viktig virkemiddel. NordForsk utreder og legger til rette for nordisk forskningssamarbeid. 

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477 og 
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227. 

Helse- og omsorgsdepartementet:
Seniorrådgiver Nooria Barrabes Gørrissen, 473 03 943. 

Nærings- og fiskeridepartementet:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, 452 41 874. 

Scandic Parken Hotel
Storgata 16, 6002 Ålesund

Logo Nordisk Ministerråd