Forsiden

Historisk arkiv

Kandidater til Nasjonal jordvernpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å etablere en nasjonal jordvernpris. Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen. Fristen for å sende inn forslag er satt til 1. april.

Styrke jordvernet

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og en passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren, jf. vedlegg. Vi tar sikte på at prisen første gang deles ut i løpet av sommeren 2017. 

Juryen består av:

  • Jon Georg Dale (statsråd og leder av juryen)
  • Brita Skallerud (Norges Bondelag)
  • Arne Lofthus (Norsk Bonde og Småbrukarlag)
  • Anne Karine Halvorsen Thorén (Norske landskapsarkitekters forening)
  • Halvard Dahle Lægreid (KS)

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner. 

Juryen ber om at fylkesmennene sender inn et begrunnet forslag på minimum én kandidat fra sitt eget fylke til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april i år.