Historisk arkiv

Øker kunnskapen om klimagassutslippet i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Syv utredninger er satt i gang for å hente mer informasjon om klimagassutslippet i jordbruket. Målet er å redusere jordbrukets utslipp.

Nærmere 38 millioner kroner går til forskning innen jordbruk og matproduksjon i 2017. I år er 6,5 millioner øremerket utredninger om klimagassutslipp i landbruket. Temaene spenner fra bruk av levende gjær til nydyrking av myr.

Åker og skog i Norge
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen har bestemt hvilke prosjekter som får de øremerkede midlene til klimagassreduksjon. Foto: Colourbox.

Disse skal gi mer informasjon om klimagassutslipp i jordbruket:

PROSJEKT

SØKER

TILDELT SUM

Klimatiltak i landbruket- en utredning om modeller, karbonlagring og tiltak for reduserte klimagassutslipp 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet

600 000

Bruken av levende gjær i fôr for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere og hest

Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet

800 000

Effekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myr

Cicero Senter for klimaforskning

999 115

Verktøy for å estimere tap av ammoniakk og lystgass (N-kalkulator)

Norsk institutt for bioøkonomi

400 000

Karbonvekst: Redusert klimagassutslipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling av kompostering

Norsk institutt for bioøkonomi

1 752 885

Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer

Norsk institutt for bioøkonomi

1 300 000

Faste kjøresporer i eng – et tiltak for å øke karbonbinding i jorda og reduserer lystgassutslipp

Norsk Landbruksrådgiving

648 000

Landbruksdirektoratet, i nært samarbeid med Norges Forskningsråd, administrerer forskningsmidlene.