Historisk arkiv

Trøndelag står for 20 prosent av Norges landbruksproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Trøndelagsfylkene er en sterk region for matproduksjon. Regionen har om lag en sjettedel av landets jordbruksareal, og står for 20 prosent av landets landbruksproduksjon. Det viser arealbarometeret til Norsk institutt for bioøkonomi.

– For å kunne meine og ta gode avgjerder, treng vi god dokumentasjon. Vi treng kunnskap om jordbruksareala i landet vårt, kvar dei finst og om eigenskapane og kvaliteten på ressursane. Slik innsikt gir Arealbarometera frå NIBIO, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Melken skaper store verdier

Trøndelag har gode forutsetninger for landbruk. Gunstig klima kombinert med at det meste av jordbruksarealene er fulldyrka jord gir godt grunnlag for verdiskaping. Grovfôrbasert husdyrproduksjon er ryggraden i Trøndelagsjordbruket. Melkeproduksjonen står for mer enn halvparten av all verdiskaping i Trøndelagsfylkene, og hele 20 prosent av landets melkeproduksjon. Verdiskapinga til trøndersk melkeproduksjon utgjør 1,7 milliarder kroner. Trøndelagsregionen har en betydelig kornproduksjon. Hele 22 og 35 prosent av arealene i drift i Sør- og Nord-Trøndelag blir brukt til kornproduksjon.

Verdiskapinga til trøndersk melkeproduksjon utgjør 1,7 milliarder kroner.
Verdiskapinga til trøndersk melkeproduksjon utgjør 1,7 milliarder kroner. Foto: Johan Sandberg/NIBIO.

Optimisme og nye arbeidsplasser i Trøndelag

Trøndelag opprettholder sin andel av nasjonal matproduksjon innen de fleste produksjoner, og har lenge arbeidet strategisk med gode prosesser og samarbeid. Regionen har et variert jordbruk innen produksjoner og bruksstørrelser, og har mer enn 200 småskala matprodusenter med en samla verdiskaping på 120 millioner kroner. Satsing på fjellandbruket i regionen har bidratt til optimisme og nye arbeidsplasser. Røros og Rørosmat er blant landets sterkeste merkenavn på lokalmat.

Satsing på fjellandbruket i regionen har bidratt til optimisme og nye arbeidsplasser.
Satsing på fjellandbruket i regionen har bidratt til optimisme og nye arbeidsplasser. Foto: Oskar Puschmann/NIBIO.

Har 16 prosent av Norges jordbruksareal

Fem prosent av landarealet i Sør-Trøndelag og fire prosent i Nord-Trøndelag er jordbruksareal, til sammen ca. 1 750 000 dekar, eller fem ganger størrelsen på Trondheim kommune. Det utgjør 16 prosent av jordbruksarealet i Norge. Tallene fremgår av NIBIOs nylig oppdaterte Arealbarometer for Nord- og Sør-Trøndelag. Barometrene viser samlet areal i fylkene, hvor mye som er landbruksareal, hva jorda egner seg til og hva den faktisk blir brukt til. 

Trøndelagregionen har 16 prosent av Norges jordbruksareal.
Trøndelagsregionen har 16 prosent av Norges jordbruksareal. Foto: Oskar Puschmann/NIBIO.

Kartlegger landbruksressursene i Norge

Data som blir presenterte gjennom Arealbarometerene blir brukt i konsekvensutredninger, arealplanlegging og i søknader om ulike tilskudd innen landbruket. Det er Landbruks- og matdepartementet som har tildelt NIBIO oppgava med å kartlegge landbruksressursene i Norge, og formidle kunnskapen. Arealbarometerne er viktige verktøy i formidlingen.