Historisk arkiv

Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken et bredt utvalg organisasjoner til et innspillsmøte.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken et bredt utvalg organisasjoner til et innspillsmøte.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken et bredt utvalg organisasjoner til et innspillsmøte. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og bad regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.

Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill  i løpet av april 2018.
Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill til jordvernstrategien i løpet av april 2018. Foto: Erling Fløistad/NIBIO.

Et enstemmig Storting vedtok den 06.02.2018 å be regjeringen om å legge fram en revidert/oppdatert jordvernstrategi. Vedtaket kom i forbindelse med behandling av to representantforslag. Flertallet i næringskomiteen mente at regjeringen må utrede, vurdere og eventuelt foreslå tiltakene som er nevnt i representantforslagene, i tillegg til andre tiltak som kan bidra til å redusere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar mark. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et notat om mulige tiltak som bør vurderes, bl.a. basert på behandlingen i Stortinget.

Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill  i løpet av april 2018.  

Fakta om jordvern:

  • Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.
  • Tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite – eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter).
  • Kommunene har en viktig rolle i å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn, da de har hovedansvaret for arealforvaltningen lokalt.
  • Jordloven og plan- og bygningsloven regulerer i dag kommunenes forvaltning av jordbruksarealene.
  • Den reviderte plan- og bygningsloven, som tro i kraft 1. juli 2009, har fått flere virkemidler for å styrke jordvernet. De siste årene har jordvern hatt en mer fremtredende plass i planleggingen av nye samferdselsprosjekter, boligutbygging og næringsutvikling.