Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen vil arbeide for å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika.

Regelverket om veterinære legemidler sorterer under helseministeren. Norske myndigheter har aktivt fremmet norsk interesser og standpunkter overfor EU i denne saken. Forskrivningsretten for fiskehelsebiologer har vært en av sakene som har blitt fremmet tydelig fra norske myndigheters side. 

Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet, slik det er nedfelt i norsk lovgivning. EUs arbeid knyttet til en regulering av forskrivningsretten for dyrehelsepersonell rokker ikke ved norske myndigheters holdning og syn på dette. 

Det var i dag et møte mellom ulike interessenter og statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett. Interessentene var TEKNA, Legemiddelindustrien, Sjømat Norge. Dessuten Universitetet i Bergen og Norges arktiske universitet, som utdanner fiskehelsebiologer.

Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk fiskeoppdrett. 

Regjeringens mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet, vil samarbeide om saken. Interessentene vil bli holdt orientert om arbeidet.