Historisk arkiv

Nyheter

Endringer i jordloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i jordlovens regler om virkeområde trådte i kraft 1.1.2018. Endringen gjelder jordloven § 2 om unntak fra forbudet mot omdisponering etter § 9 og krav til samtykke for deling etter § 12. Unntakene er nå utvidet slik at de omfatter tiltak med konsesjon etter energiloven § 3-1, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. Endringen gir en enklere og mer forutsigbar prosess for tiltakshavere og kommunene der utbygging skjer.

Landbruks- og matdepartementet har nå oppdatert Rundskriv M/1-2013 i tråd med lovendringen.