Historisk arkiv

11 millioner til skogsveier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet har fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier rundt om i Norge. 11 millioner kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 millioner kroner.

– Denne regjeringa satsar på betre infrastruktur i skogbruket. Betre skogsvegnett og vidareutvikling av tømmerkaier er viktige tiltak for auka hogst og lønnsemd i skog- og trenæringa, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Fylkesmannen har gjennomført en tilstandsregistrering av skogsbilvegnettet i Hedmark.
Hedmark er landets største skogfylke, de har et skogsveinett på 12000 km – som utgjør 24 prosent av det samlede skogsveinettet i Norge. Foto: Tore Holaker

Det meldes om svært høy aktivitet og interesse for skogsveibygging i flere deler av landet. Landbruksdirektoratet har fordelt ekstrapotten til skogsbilvei for andre halvår 2018 på følgende måte:

Ekstramidler skogsvei og drift 2018

Fylke

Kroner

Østfold 

200 000

Oslo og Akershus

 

Hedmark

2 000 000

Oppland

 

Buskerud

1 300 000

Vestfold                                                                            

 

Telemark

 

Aust-Agder

 

Vest-Agder

800 000

Rogaland

 

Hordaland

2 000 000

Sogn og Fjordane

1 000 000

Møre og Romsdal

 

Trøndelag

3 200 000

Nordland

 

Troms

500 000

Finnmark

 

Sum

11 000 000