Historisk arkiv

Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

Avtalen er nå godkjent i både Norge og EUs organer, og Norge vil overlevere godkjenningsdokumentet til EU denne måneden. I henhold til avtaleteksten skal avtalen tre i kraft den første dag i den tredje måned etter at siste godkjenningsdokument er overlevert, noe som vil innebære at avtalen iverksettes med virkning fra 1. oktober 2018.

Avtalen innebærer at flere varenummer blir tollfrie for varer med opprin­nelse i EU. Videre innebærer avtalen at det blir etablert både nye og utvidede tollkvoter for varer med opprinnelse i EU. I henhold til avtalen skal tollkvotene følge kalenderåret. Dersom avtalen trer i kraft i løpet av et kalenderår, skal kvotene fordeles pro rata. Siden iverksettelses­dato blir den 1. oktober, vil nye kvoter eller tillegg til eksisterende kvoter for 2018 bli fordelt med 25 prosent av avtalt årlig kvantum.