Historisk arkiv

Felles nordisk innsats mot CWD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppfordret i dag de nordiske ministrene med ansvar for landbruk til en felles innsats mot bekjempelse av CWD/skrantesjuke hos hjortedyr.

Sverige har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2018. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Haparanda fra 26. - 27. juni. Her har politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene vært samlet i to dager for politisk dialog. Sentrale temaer i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag har vært samarbeid om et felles nordisk bioøkonomiprogram og status for genbanken NordGen. 

Omfattende prøvetaking er nødvendig

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i sitt innlegg vekt på nødvendigheten av et tett samarbeid med Sverige og Finland for å bekjempe dyresjukdommen CWD. 

En smittsom variant av CWD ble påvist hos flere rein Nordfjella i Norge i 2016, samt hos tre elger og én hjort andre steder i landet. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Norge har tatt 42. 000 prøver av norske hjortedyr så langt og skal ta nye 30.000 prøver i år. Sverige og Finland er pålagt av EU å ta prøver av 6.000 dyr i løpet av tre år.  

– Jeg vil oppfordre til at minst det dobbelte antall prøver blir tatt, og at det blir prioritert å ta prøver i grenseområdene mot Norge. Omfattende prøvetaking er både ressurskrevende og dyrt, men det er avgjørende for å hindre spredning av smitte, sa landbruks- og matminister Dale i dag. 

Nordisk Ministerråd

  • Det offisielle samarbeidsorganet for felles løsninger for de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg deltar også de selvstyrende områdene Åland, Grønland og Færøyene i samarbeidet. 
  • Formannskapet veksler mellom landene i ett år av gangen.
  • Landet med formannskapsrollen leder arbeidet med de politiske prioriteringene og de nordiske statsministermøtene.
  • Tre hovedspor i det norske formannskapsprogrammet: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.
  • Forskning er et viktig virkemiddel. NordForsk utreder og legger til rette for nordisk forskningssamarbeid.

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet: 
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477 og 
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227

Nordiske Ministere samlet til dialog.
Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Haparanda fra 26. - 27. juni. Her har politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene vært samlet i to dager for politisk dialog. Foto: Svenska regeringskansliet