Historisk arkiv

Ny rapport om klimatiltak i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En arbeidsgruppe har gått gjennom støtteordninger til klimatiltak på gården, og leverte sin rapport 22. februar. I rapporten blir det gitt anbefalinger om hvordan styrke og måle tiltak bedre for å redusere klimagassutslipp på gården. Arbeidsgruppen ble oppnevnt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2017.

Arbeidsgruppen har først og fremst tatt for seg støtteordninger, som går over jordbruksavtalen, til tiltak som har effekt på klimautslipp, karbonbinding og klimatilpasning på gården. Noen av tiltakene handler om å forbedre drifta av arealene på det enkelte skifte. Andre tiltak handler i større grad om å finne fram til en optimal ressursbruk på gårdsnivå både når det gjelder gjødsling og forbruk av energi.

Teknologi reduserer utslipp fra gården

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er spesielt innen husdyrproduksjon, gjødselhåndtering og energibruk der man kan ta i bruk ny teknologi, som er mest aktuelle for å redusere utslippene fra gården. I rapporten pekes det på at eksisterende tiltak og virkemidler må videreutvikles. I tillegg er forskning, utvikling og rådgiving viktig for å finne frem til nye effektive tiltak.

Klimautslipp i jordbruket

Klimagassutslippene i jordbruket er redusert med 5,4 prosent fra 1990 til 2016. Det skyldes først og fremst en reduksjon i antall husdyr. Klimatiltak på gårdsnivå bidrar til å utnytte ressursene på en god måte og legge til rette for et bærekraftig jordbruk i tråd med nasjonale mål i landbrukspolitikken.  På sikt kan også resultater fra gjennomførte klimatiltak på gårdsnivå inngå i nasjonal statistikk og datagrunnlag og på den måten bidra til forbedringer i det nasjonale utslippsregnskapet for jordbruket. Teknisk beregningsutvalg for jordbruket vil se nærmere på hvordan utslippsregnskapet for jordbruket kan forbedres og skal levere rapport i 2019.

Blir lagt til grunn i jordbruksforhandlingene i 2018

Det er en samlet arbeidsgruppe som stiller seg bak vurderingene og anbefalingene i rapporten. Rapporten vil bli lagt til grunn i jordbruksforhandlingene våren 2018. Arbeidsgruppen består av representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag.