Historisk arkiv

Jordvern er en nasjonal interesse i kommunenes planlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matministeren sender i dag ut et brev til fylkesmennene for å bidra til å klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Brevet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi, og må ses i sammenheng med den oppdaterte strategien som blir lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.

– Dette vil bidra til bedre forutsigbarhet for kommunene i praktisering av innsigelsesordningen, og dermed mer effektive planprosesser, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Det er økende oppmerksomhet om verdien av matjord, og vi ser stadig flere kommuner som tar jordvern på alvor. Kommunene har tatt ansvar og gjort en bra jobb med å redusere omdisponeringen av dyrkajord. Dette gode arbeidet må videreføres, sier Hoksrud. 

Brevet er også en oppfølging av landbruks- og matministerens brev av 08.03.2016 til kommunene og fylkesmennene, der blant annet formidling av statlige interesser og tidlig innsats i planleggingen trekkes fram.

Mindre omdisponering av dyrka jord

Tall fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 4 025 dekar i 2017. Dette er en nedgang på hele 36 % fra 2016. Omdisponeringen er nå på det laveste nivået siden registreringene startet i 1976. Stortinget fastsatte i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrkajord må være under 4000 dekar.

Til sammenligning ble det i gjennomsnitt omdisponert 11 400 dekar årlig i perioden 1994-2003, og 7 600 dekar årlig i perioden 2004-2013.