Historisk arkiv

Insektskader fører til at skogen i Europa dør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Etter flere år med varme og tørre somre har mange land i Europa hatt omfattende angrep av granbarkbillen. Også i Skandinavia har vi sett en økning i senere år.

Omfattende barkbilleangrep gjør at skogen dør, noe som går ut over alle de funksjonene skogen har for arter, for vannhusholdning, skogens opptak og lagring av karbon, rekreasjon osv. Barkbilleangrepene påfører også skogeierne store økonomiske tap. I Tsjekkia og Slovakia har avvirkning av skadet skog de siste årene utgjort 95 prosent av den totale avvirkningen. Uttaket av skadet skog øker dramatisk og er svært tydelig i Tsjekkia med en økning fra 5,5 millioner i 2017 til 18 millioner kubikkmeter i 2018. Dette har igjen ført til et prisfall på tømmer på 73prosent. Det er forventet at avvirkningen vil fortsette å øke, kanskje helt opp mot 30 millioner om få år, noe som er betydelig mer enn den årlige tilveksten i Tsjekkia. Et enda større utbrudd av barkbiller på contortafuru er kjent fra USA og Canada. I Canada har 723 millioner kubikkmeter tømmer blitt skadet siden 2012. Skadene i Canada alene omfatter et areal på 18 millioner hektar som tilsvarer det dobbelte av Norges produktive skogareal.

Overvåker situasjonen i Norge

– Også i Norge følger vi utviklingen nøye. Populasjonene av granbarkbillen i norske skoger overvåkes av NIBIO. Det har de gjort i 40 år, fra den gangen Norge opplevde et stort utbrudd som forårsaket skader på 15 millioner trær. Det tilsvarer omtrent halvparten av den norske avvirkningen i løpet av ett år, og med dagens tømmerpriser tilsvarer det et tap for skogeierne på ca 2,3 milliarder kroner, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Granbarkbille.
Angrep av granbarkbille. Foto: Reidun Gomo/NIBIO

Nye utfordringer

Insektskader er en av utfordringene som kan bli mer omfattende med et endret klima. Det er behov for å utvikle kunnskap om hvordan man kan forhindre større utbrudd, og hvordan man best kan håndtere utbrudd. 

European Forest Institute har nå publisert rapporten "Living with bark beetles: impacts, outlook and management options". Rapporten ble lagt fram under et seminar arrangert av det europeiske skogsamarbeidet FOREST EUROPE og Think Forest i Praha i dag.

Rapporten sammenstiller forskningsresultater fra en rekke land, og viser hvordan utviklingen i barkbilleangrep har vært i Europa de siste tiårene. Forskerne anbefaler flere ulike tiltak mot barkbilleangrep. Blant forslagene er behov for et godt utbygd skogsveinett, god kapasitet på tømmerterminaler for å få tømmeret ut av skogen og skogplanteforsyning. Rapporten peker også på behovet for mer forskning på området, og for økt samarbeid på tvers av landegrensene for å løse utfordringene. Forskerne legger blant annet vekt på behovet for et felles europeisk overvåkningsprogram.

Fangsttall for 2018 i overvåkingsprogrammet viser at populasjonene av barkbiller har vært stigende i Sør-Norge. De høyeste populasjonene ble målt i sørlige deler av Trøndelag.
Fangsttall for 2018 i overvåkingsprogrammet viser at populasjonene av barkbiller har vært stigende i Sør-Norge. De høyeste populasjonene ble målt i sørlige deler av Trøndelag. Foto: John Yngvar Larsson/NIBIO

Rapporten er skrevet av forskere fra Finland, Frankrike, Tsjekkia, Tyskland, Nederland, USA, Østerrike og Norge. Fra Norge har Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) vært representert. NIBIO overvåker, i samarbeid med kommunene, utviklingen i populasjonen av barkbiller i Norge.