Historisk arkiv

EFTA og Mercosur er enige om en ny handelsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

EFTA og Mercosur kom i går til enighet om en ny handelsavtale.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har lagt ut en pressemelding om avtalen som helhet.

Mercosur-avtalen omfatter også handel med landbruksvarer.

– Regjeringen har ved inngåelse av avtalen lagt stor vekt på å ivareta norske landbruksinteresser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Det har vi fått til. Avtalen er godt forankret i norsk landbrukspolitikk. Sensitive norske jordbruksproduksjoner er skjermet. Dette gjelder for eksempel de grasbaserte produksjonene (storfe, sau) der det ikke er etablert nye kvoter for import av hverken meierivarer eller kjøttvarer. Dette er noe næringsorganisasjonene har vært veldig opptatt av, sier Bollestad.

Norge har i hovedsak gitt Mercosur importkvoter og tollettelser på landbruksvarer der vi har import allerede i dag, og der importen ikke går på bekostning av norsk produksjon. Dette gjelder f.eks. mais (10.000 tonn) og melasse (9 500 tonn) til kraftfôrindustrien. Det er videre gitt en importkvote for epler på 3 400 tonn i perioden 1. mai – 15. mai, dvs. utenfor norsk sesong. Det er videre gitt noen mindre kvoter på bearbeidede poteter, eplejuice til konservesindustrien, honning og hester.

Markedsadgang til Norge på kjøtt

Som en stor eksportør har Mercosur vært opptatt av markedsadgang til Norge på kjøtt. Norge har i dag importkvoter i WTO for storfekjøtt, sau, svin og kylling. Mercosur har fått redusert sin tollsats innenfor disse kvotene og får således en fordel overfor andre eksportørland. Kvantumet på WTO-kvotene er uendret. Norge har videre en importkvote på 500 tonn storfekjøtt fra u-land (GSP). Denne kvoten brukes i dag av Mercosur (Uruguay). Kvoten blir ved avtalens ikrafttredelse omgjort til en kvote forbeholdt Mercosur – med uendret kvantum.  For kylling er det gitt importkvoter på 200 tonn hel kylling (fersk/frossen) og 100 tonn bearbeidede kyllingprodukter.

For bearbeidede jordbruksvarer har Norge gitt Mercosur de samme tollreduksjoner som er gitt til EU og i andre frihandelsavtaler.

Tollsatsene inn til Norge er videre redusert for tropiske frukter og grønnsaker, som ikke er vurdert å være i konkurranse med norsk produksjon, men som vil kunne medføre rimeligere import.

Norge har begrenset eksport av jordbruksvarer til Mercosur. Produkter som vil få bedre markedsadgang som følge av avtalen er bl.a. storfesæd, levende svin, oster, bearbeidede produkter, vann, øl, akevitt, kosttilskudd og huder og skinn.