Historisk arkiv

Samarbeider for et mer bærekraftig skogbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hvor godt stemmer datasimulering av skogvolum og hogst med virkeligheten? Det skal Statskog og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) finne ut når de nå inngår et tettere samarbeid. Å kombinere digitale skogdata med data fra hogstmaskiner kan bidra til et mer bærekraftig skogbruk.

Samarbeidet skal bidra til bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn. Det gir en mer presis hogst. Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet GEOSKOG, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år frem i tid. Å bruke store datamengder har betydning for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen. Prognoseverktøyet kan blant annet si noe tilstanden på skogen, hvor mye CO2 som bindes opp og når på året skogen er tilgjengelig for hogst. Foreløpig mangler det en integrert kobling mellom GEOSKOG og digitale data fra hogstmaskiner, men det kan det kanskje bli en endring på i fremtida.

Lassbærer i hogstfelt.
Lassbærer i hogstfelt. Foto: Steinar Johnsen/Statskog

NIBIO skal bidra med systematisk analyse

NIBIO er langt framme på bruk av ny teknologi i skogbruket, og sammen med Statskog vil de se på nye løsninger som raskt kan implementeres i skogbruket. Samarbeidspartnerne skal gjøre en analyse som kan bidra til mer effektive arbeidsformer, bedre maskinutnyttelse og redusere miljøavtrykk fra skogsdriften. De vil blant annet se på om data fra hogstmaskiner kan integreres direkte i den digitale informasjonsflyten, og om data fra maskiner, droner og kart kan redusere kjøreskader på skogbunnen. I tillegg vil de se på hvor mye av skogen som blir solgt som sluttprodukt til industrien. 

Sterkt skogforskningsmiljø bygges opp i Steinkjer

GEOSKOG-prosjektet blir en sentral del av et styrket samarbeid rundt oppbygging av et skogforskningsmiljø ved NIBIO i Steinkjer. Det har betydning for Trøndelag som skogfylke., og kan bidra til å utvide skogfagmiljøet og -kompetansen.