Historisk arkiv

Enighet om klimaavtale mellom regjeringen og jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen og organisasjonene i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har i dag undertegnet en intensjonsavtale om å arbeide for reduserte klimagassutslipp, og økte opptak av karbon fra jordbruket.

Jordbruket er en av de første næringene i Norge som inngår en slik avtale med regjeringen. Det er satt et mål om at utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

klimaavtale i jordbruket
I dag har klima- og miljøminister Ola Elvestuen, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag Kjersti Hoff, leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes og landbruks- og matminister Olaug Bollestad signert en klimaavtale for jordbruket. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Målene under Parisavtalen er å kutte klimagassutslippene med 40 pst. innen 2030, sammenliknet med 1990. Stortinget har gitt sin tilslutning til at Norge skal samarbeide med EU om oppfylling av utslippsmålet. Regjeringen har i Granavolden-plattformen lagt til grunn at utslippene i ikke-kvotepliktig skal reduseres med 45 pst. sammenliknet med 2005. Utslipp fra jordbruket er en del av ikke-kvotepliktig sektor.

– Vi har hatt en svært konstruktiv dialog med jordbruket i disse forhandlingene, og jeg er veldig fornøyd med å ha landet denne avtalen. Her går jordbruket foran andre næringer og inngår en viktig avtale som berører 40 000 næringsaktører over hele landet.  Avtalen legger til rette for at jordbruket skal bidra til at vi i Norge når klimamålene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Jordbruksaktiviteter, og særlig husdyrhold, er biologiske prosesser som også er opphav til utslipp av klimagasser, hovedsakelig i form av metan og lystgass. Jordbruket er samtidig en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, både gjennom binding av karbon og produksjon av fornybar biobasert energi og drivstoff.

– Klimaendringer utgjør en alvorlig trussel for matsikkerhet, mennesker og natur. Med denne avtalen er næringen og staten medspillere i kampen for reduserte utslipp. Jordbruket og regjeringen skal sammen sørge for å redusere klimagassutslippene, samt øke opptaket av karbon. Denne enigheten er stort skritt i riktig retning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Det har vært gjennomført en rekke møter mellom partene siden juni 2018, og høsten 2018 ble det utarbeidet en teknisk arbeidsgrupperapport som danner det faglige grunnlaget for en klimaavtale.