Historisk arkiv

Nytt reindriftstyre oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt Reindriftsstyre for perioden 1. juli 2019 til 31.desember 2022.

− Jeg er glad for at vi sammen med Sametinget nå får et fulltallig Reindriftstyre på plass fra 1. juli. Reindriftstyret er et viktig organ i forvaltningen av reindriften. Selv om styret er et forvaltningsorgan og behandler mange enkeltsaker, har styret også en viktig rolle i å engasjere seg i andre aktuelle saker som er viktige for reindriftsnæringen. Jeg ser fram til å samarbeide med nytt styre også om denne type problemstillinger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer med personlige varamedlemmer:

 • Leder
  Inge Ryan, rådmann i nye Namsos kommune.
 • Personlig vara:
  Christian Rekkedal landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland.

Medlemmer:

 • Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett.
 • Personlig vara:
  Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS.
 • Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag.
 • Personlig vara:
  Ragnhild Nordmann Jakobsen, reingjeter i Vågå reinlag.
 • Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde.
 • Personlig vara:
  Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde.

Sametinget har oppnevnt følgende medlemmer med personlige varamedlemmer:

 • Inge Even Danielsen, reineier i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.
 • Personlig vara:
  Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde.
 • Inger Marie Gaup Eira, førsteamanuensis Samisk høgskole/reineier Vest-Finnmark reinbeiteområde.
 • Personlig vara:
  Inger Marit Eira Åhrèn, sykepleier/reineier Nord-Trøndelag reinbeiteområde.
 • Leif Anders Somby, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde.
 • Personlig vara:
  Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde.

Reindriftsstyret
Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan. Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Videre skal styret være en faglig rådgiver for forvaltningen av reindriften, reinforskningen og rettledningstjenesten.

Reindriftstyret skal bestå av syv medlemmer med personlige varamedlemmer, der fire av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Sametinget. I samsvar med reindriftsloven § 71, skal det ved oppnevning av Reindriftsstyre "legges vekt på en rimelig geografisk fordeling, allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring, og mest mulig lik representasjon av begge kjønn”.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har fremmet forslag til medlemmer i Reindriftsstyret.