Historisk arkiv

Nyheter

Forvaltningen av reindriften er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har i dag lagt fram sin evaluering av endringene i den offentlige forvaltningen av reindriften.

NBIO viser til at omorganiseringen av den regionale delen av den offentlige reindriftsforvaltningen er vellykket og har nådd målene om en mer oversiktlig og effektiv forvaltning med hensyn til kjerneoppgavene. Forvaltningsstrukturen fremstår nå som tydeligere for kommunene og annen offentlig virksomhet, men som mindre tydelig for reindriftsnæringen. Omorganiseringen ser også ut til å ha gitt den offentlige forvaltningen av reindriften økt legitimitet i samfunnet for øvrig. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å opprettholde dialog med reindriftsnæringen og sikre medvirkning i forvaltningsprosessene.

NIBIO viser til at fylkesmannsembetene har valgt noe ulik organisering av forvaltningen av reindriften, og påpeker at der ikke er grunnlag for å fremheve noen spesiell modell som den beste. Evalueringen peker imidlertid på at det er viktig å opprettholde ordningen med områdekontor med geografisk nærhet til næringen. Dette begrunnes med behovet for dialog, kompetanseutveksling, veiledning og at områdekontorene bidrar til å gi den offentlige forvaltningen av reindriften legitimitet i næringen.

Landbruks- og matdepartementet vurderer nå den videre oppfølgingen av rapporten.

Bakgrunn

Fra og med 1. januar 2014 ble områdestyrene avviklet og styrenes oppgaver ble overført til de fem nordligste fylkesmennene.

Gjennom flere evalueringer i løpet av 2000-tallet ble det påpekt at Reindriftsforvaltningen var en forholdsvis liten forvaltning uten tilknytning til annen offentlig forvaltning. Videre at denne organiseringen kunne skape problemer med hensyn til blant annet habilitet og kompetanseoppbygging. Med bakgrunn i regjeringens mål om å forenkle og effektivisere den offentlige forvaltningen, fremmet regjeringen forslag om å avvikle områdestyrene og overføre styrenes oppgaver til de fem nordligste fylkesmennene. Forslaget ble vedtatt av Stortinget. Det vises til Prop. 89 L (2012-2013), Innst. 307 L (2012-2013), Lovvedtak 65 (2012-2013).

Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften