Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Trøndelag 3/2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med flere nyhetssaker fra Landbrukskonferansen 2019.

Klima på dagsordenen - Stor deltakelse på landbrukskonferansen 2019

Landbrukskonferansen 2019 i Trøndelag ble arrangert 21. og 22. oktober i Stjørdal. Konferansen hadde 180 deltakere fra landbruksforvaltningen i de trønderske kommuner og det øvrige partnerskapet i landbruket.

Dette var den andre landbrukskonferansen som Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerte i det nye fylket Trøndelag.

Landbruksdirektør, Tore Bjørkli og leder i Norges Bondelaget, Lars Petter Bartnes
Landbruksdirektør, Tore Bjørkli og leder i Norges Bondelaget, Lars Petter Bartnes har tommelen opp for klimaengasjementet og god deltagelse på årets Landbrukskonferanse. Foto: Johan Sandberg

Meteorologisk institutt med Hans Olav Hygen innledet om hva vi må forholde oss til av værmessige endringer i tida som kommer. Klimaet, følgene og mulighetene for landbruket var også den røde tråd i et ellers tettpakket program.

Under konferansen ble også kulturlandskapsprisen 2019 og årets økobonde 2019 utdelt.

Den store interessen for konferansen viser at det er viktig med en felles arena for landbruksforvaltning og organisasjoner. Tilbakemeldingene var også positive, og ny dato for neste års konferanse er allerede fastsatt.

Kontaktperson: Jon Olav Veie tel: 74 16 82 06.

Kulturlandskapsprisen 2019 til driverne av Svartdalssetra i Trollheimen

Årets vinnere av kulturlandskapsprisen i Trøndelag
Årets vinnere av kulturlandskapsprisen i Trøndelag, her sammen med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Kulturlandskapsprisen for 2019 i Trøndelag gikk i år til Synnøve og Ola Bruholt i Rennebu kommune. Ekteparet representerer familiebruket på en svært god måte. Sammen med ungene driver de Svartdalssetra på Nerskogen i Trollheimen landskapsvernområde, der det nå har det vært kontinuerlig seterdrift siden 1700-tallet.

På heimgården Hoel på Stamnan i Rennebu har de installert melkerobot, der de produserer ca. 250 tonn på knappe 30 kyr. I tillegg kommer foredingskvoten med 6-8000 liter på setra.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fikk æren av å dele ut prisen under landbrukskonferansen på Stjørdal. Prisen består av diplom og pengegave på 15 000,- kroner, og tildeles den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for landbrukets kulturlandskap i Trøndelag.

Det var 8 verdige kandidater til årets kulturlandskapspris. I år gikk prisen til svært gode representanter for seterdrifta i Trøndelag. Det ble mottatt med stor applaus under landbrukskonferansen 2019. 

Kontaktperson: Anders Mona tel 74 16 81 98.

Årets Økobonde i Trøndelag - Oddveig Ressem og Lars Østring

Oddveig Ressem og Lars Østring på Brattlia Økogård i Namdalseid har mottatt prisen for Årets Økobonde 2019 Trøndelag. Prisen ble delt ut under Landbrukskonferansen i Trøndelag, den 21.oktober i år.

Årets økobonde
Oddveig Ressem og Lars Østring fra Brattlia Økogård på Namdalseid sammen med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Prisen for «Årets Økobonde» er en del av satsingen for å øke økologisk matproduksjon i Trøndelag. Dette er tredje gang prisen deles ut. Prisen går til den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag.

I år var det 12 svært gode kandidater som var nominerte til prisen. 

Juryens begrunnelse

Juryen har lagt vekt på Oddveig Ressem og Lars Østring sin utnyttelse av egne ressurser og utstrakt bruk av beiting. De har vært pionere innen økologisk produksjon, og gjort en stor jobb med å gå opp veier for andre økoprodusenter. 

Prisen består av kr 15 000, et diplom og et metallskilt for å henge på fjøsdøra.

Kontaktperson: Gunhild Halvorsen tel 74 16 81 88.

«Landhandleri» – metode for dialog om plansaker

På landbrukskonferansen for kommunene i Trøndelag var «landhandleri» om plansaker et av tilbudene andre dag. «Landhandleri» går ganske enkelt ut på at kommunene inviteres til å ta med seg problemstillinger for diskusjon i møtet. I gamle Nord-Trøndelag har det vært tradisjon for dette på landbrukssamlinga med kommunene. I år var det ikke så mange kommuner som hadde tatt med seg saker å diskutere, men vi som jobber med plansaker på landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, hadde med en del eksempelsaker som ble lagt fram, og god diskusjon ble det!

Fordelen med «landhandleri» er at det blir et løsere, mer uformelt opplegg der det er lett å ta opp problemstillinger, også slike vi på forhånd ikke hadde tenkt på. Mange kastet seg frampå med det arealspørsmålet de var opptatt av, og vi var innom en rekke tema: ny E6 gjennom Trøndelag med eksempel som viser at involvering av kommunal landbruksforvaltning i plansaker betyr mye, deponering av masser på jordbruksareal, dispensasjon fra LNF med omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til boligformål, fradeling av kårbolig, hva slags tiltak som inngår i LNF-kategorien og ivaretakelse av gode utmarksbeiter.

Etter positive tilbakemeldinger fra kommunene har vi allerede tenkt at dette er noe vi gjentar til neste år. Kanskje gjør vi mer av det på andre typer samlinger for kommunene også. Som saksbehandler i en kommune blir man ofte litt alene på fagområdet, så det er behov for arenaer med erfaringsutveksling der man kan føle seg hjemme i et fagmiljø. Når noen tar opp en problemstilling, er den oftest relevant for de andre også. Opplegget kan videreutvikles i tråd med kommunenes ønsker. Vi vurderer å velge ut noen kommuner som kan ta et særskilt ansvar for å ta med saker, for å sikre at man får fram relevante og gode problemstillinger.

Vi anbefaler «landhandleri» som metode for dialog om blant annet plansaker!

Kontaktperson: Laila Marie Sorte tel 73 19 92 87.

Matgledekorpset i Trøndelag - Sju besøk på sju uker

Det har vært en hektisk start for Matgledekorpset i Trøndelag. I løpet av sju uker har de valfartet hele Trøndelag for å inspirere og dele erfaringer med ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Målet er å skape gylne måltidsøyeblikk for eldre i institusjon.

– Vi har så langt veldig positive erfaringer med Matgledekorpset. Vi er opptatt av ekte matglede, og vet at et av de største problemene med ernæring av eldre er å få maten de siste 15 centimeterne. Det hjelper lite at maten står på bordet så lenge den ikke blir spist, sier fylkeslege Jan Vaage hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Vi opplever at fagfolkene i Matgledekorpset gir nyttige og verdifulle tips som bidrar til økt appetitt og matinntak hos eldre i institusjon. Det handler ofte om små justeringer og gjerne den siste tilretteleggingen i hvordan maten anrettes, sier fylkeslegen.

Trondhjems Hospital er blant dem som har hatt besøk av ekspertene i matgledekorpset.

– Vi legger stor vekt på måltider for vi ser at måltidsøyeblikket er en viktig del av hverdagen for våre beboere, sier forstander ved Trondhjems Hospital Sigurd Ingvaldsen.  Derfor ville de ha besøk av fagfolkene i matgledekorpset. I arbeidet har han med seg kjøkkensjef og husøkonomen ved Trondhjems Hospital.

Trøndelag tidlig ute

Det er Landbruksavdelingen i tett samarbeid med Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag som koordinerer arbeidet. Alle sju kommuner får tilbud om flere besøk for å sikre kontinuitet og faglig forankring.

– Det er mange som ønsker økt fokus på mat og måltidsglede. Tema for flere av besøkene har vært bevissthet rundt valg av retter og råvarer.  Mange er opptatt av å lage mer mat fra bunnen av og ønsker mer bruk av lokale råvarer, sier Tore Bjørkli landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Flere av kommunene som får besøk av Matgledekorpset er også tilsluttet Trøndersk Matmanifest. Det er gledelig for vi blir bedre i lag, påpeker han.

Dette er deltagerne i pilotprosjektet Matgledekorps i Trøndelag:

Trondhjems Hospital, Nærøy bo og behandlingssenter, Leka sykestue, Flatanger pleie- og omsorgstun, Bjugn helsesenter, Ørland sykehjem og Ytterøy helsetun. Målet er å heve kompetanse og bevissthet om betydningen av god mat og gylne måltidsøyeblikk som inspirasjon for bedre ernæring i den eldre befolkningen i fylket.

Trøndersk matgledekorps

Landbruks- og matdepartementet har arbeidet for å øke mat- og måltidsglede for eldre, og opprettet matgledekorps som en prøveordning.  Matgledekorpset består av et toppet lag av kokker, ernæringseksperter og matentusiaster. Oppdraget er å besøke kommuner som ønsker å bli bedre på måltidsglede, ernæring, bruk av lokale råvarer og ressursutnyttelse. Ordningen med matgledekorps er tidligere prøvd ut i Innlandet med gode erfaringer. Matgledekorpset skal inspirere og dele kunnskap om arbeidsteknikker på kjøkkenet og andre enkle grep institusjoner kan gjøre for å skape måltidsglede.

Arbeidet med måltidsglede for den eldre befolkningen har bakgrunn i stortingsmeldingen Leve hele livet og regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge.  

Tidligere i år deltok over 100 ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, kommuner og politikere på en egen inspirasjonsdag for å gi eldre i institusjon bedre mat og måltidsglede. Matgledekorpset i Trøndelag ble oppnevnt av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad på dette møtet.

Stor glede - Stafettpinnen bringes videre til kjøkkensjefen på Trondhjems hospital.
Stor glede - Stafettpinnen bringes videre til kjøkkensjefen på Trondhjems hospital. Foran fra venstre Inge Johnsen, Liantunet, Peter Janjua kjøkkensjef Trondhjems hospital, Bjørn Erik Vangen, kjøkkensjef Leksvik helsetun, Anne Kathrine Kyrkjeeide, husøkonom, Liv Gystad Fylkesmannen i Trøndelag og Sigurd Ingvaldsen, forstander Trondhjems hospital. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Lenker :

Kontaktperson: Liv Gystad tel 73 19 92 60.

Regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

I samarbeid med Midtre Gauldal kommune, Budal bygdeutvikling og Trøndelag fylkeskommune inviterte fylkesmannen i Trøndelag til regionsamling for utvalgte kulturlandskap i august.  Årets samling i Trøndelag var lagt til Seterdalene i Budalen, et område som i år kan feire 10 år som utvalgt kulturlandskap! 

Grunneiere fra utvalgte kulturlandskap i Trøndelag
Grunneiere fra utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, berørte kommuner med samarbeidsparter regionalt og nasjonalt på tur rundt kulturstien på Museumssetra, et av flere prosjekt i regi av utvalgte kulturlandskap i Seterdalene i Budalen. Foto: Eva Dybwad Alstad

Seterdalene i Budalen er et av 7 utvalgte kulturlandskap (UKL) i Trøndelag. Områdene har mye å lære av hverandre, og nettverksbygging og faglig påfyll er viktig for utvikling av områdene. Opplevelser i seterlandskapet, med overnatting på setervollene og guidet tur gjennom seterdalene stod også på programmet under denne samlinga.

Samlinga ble avsluttet med slåttedag i Blåora, der hele bygda var samlet for å feire 10 år med utvalgte kulturlandskap! Traktorprosesjon med gammeltraktorens venner, salg av lokal mat og håndverk, natursti og foredrag ved Erik Steinvik, forfatter av boka «Bondevett» var noe av programmet denne dagen.

Utvalgte kulturlandskap som lærings- og opplevelsesarena

Samlinga i seterdalene viser at utvalgte kulturlandskap kan ha svært mye å by på, som læringsarena for skjøtsel og bevaring av jordbrukslandskapet, lokalt entreprenørskap og ressursutnyttelse, og som opplevelsesarena for kulturhistorien vår, lokal mat og drikke, natur og dyr på beite m.m.

Fra og med 2020 skal kommunene overta forvaltningen av utvalgte kulturlandskap. Berørte kommuner i Trøndelag er positiv til ordningen og ser utviklingspotensialet for områdene som er utvalgt. Samtidig uttrykker de behov for støtte for å løse oppgaven framover.  Regionalt ser vi for oss fortsatt satsing på regionale samlinger for utvalgte kulturlandskap som bidrag i dette arbeidet.

Samarbeid med lokale krefter er en forutsetning for å få til et godt opplegg på slike samlinger, vi takker Budal Bygdeutvikling og Midte Gauldal kommune for strålende vertskap ved årets regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag! 

Kontaktperson: Eva Dybwad Alstad tel 73 19 92 75

Satsing på skog-pådrivere, veg-pådrivere og vegplanleggere, og på regionalt samarbeid rundt vegmidlene i Trøndelag

Gjennom prosjekt- og nettverks-samarbeid satser partnerskapet i Trøndelag, det vil si kommunene organisert i seks skognettverk og fem samarbeidsregioner, Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og skognæringa i Trøndelag på skog-pådrivere, veg-pådrivere, veg-planleggere, og på regionalt samarbeid rundt vegmidlene.

Prosjektet «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid» med kortnavnet «Skogsatsing Trøndelag» har som formål å sørge for mer vegbygging og større aktivitet i skogen i den omfattede geografien. Prosjektet omfatter pr. i dag 50 kommuner som samarbeider innenfor 6 skognettverk og fem samarbeidsregioner. Deler av Møre og Romsdal og Bindal kommune i Nordland inngår i prosjektet.

Vegplanlegging i Verdal
Vegplanlegging i Verdal med veg-pådriver Aage Albert Berg, skogbestyrer i Verdalsbruket Rune Gudding, fylkesskogmester Dag Okkenhaug Bævre og vegplanlegger Sigbjørn Hammer.» Foto: Rune Saursaunet

Prosjektet prøver ut og utvikler en modell som bidrar til formålseffektiv bruk av NMSK midlene i kommunene. Delegering av NMSK midler til veg og driftstilskudd fra Fylkesmannen til kommunene i 2020 representerer en særlig utfordring, hvor samarbeid over kommunegrensene vil være avgjørende for at vi skal lykkes. For ordens skyld skal vegmidlene tildeles kommunene, men i Trøndelag vil kommunene gjennom vårt prosjekt samarbeide om hvilke vegprosjekter som skal prioriteres, i en større geografi.

Prosjektet samordner pådrivere for økt aktivitet og profesjonelle vegplanleggere som viktige verktøy for kommunene i dette arbeidet.

Skogsatsing Trøndelag inneholder mye mer enn samarbeid rundt prioritering av vegprosjekter. Vår nettverkstankegang med skogpådrivere er en måte å aktivisere kommunene på. Kommunal skogforvaltning blir involvert i å utvikle råstoffgrunnlaget både på kort sikt gjennom virkesforsyning, og på lang sikt gjennom oppbygging av framtidsskogen.

Vi ønsker å inspirere andre deler av landet til å aktivisere kommunene på samme måte.

Kontaktpersoner: 
Tor Morten Solem, tel 73 19 92 83 og 
Rune Saursaunet, tel 74 16 82 15.

Matreiser i Trøndelag

Vi er i Matriket Midt. Den lokale matopplevelsen løftes fram. Vi vil at flere skal oppdage Trøndelag med nye øyne og nye smaker. Matreiser står på agendaen.

Planleggingen av International Grüne Woche 2020 er klar. Denne gangen er det Oppdal Smak av fjell som får bli med som deltager i standen til FjellNorge. Dermed får de en anledning til å jobbe videre med dette temaet også.

Spesialitet fra Bortistu i Oppdal. Ekte badsturøkt lammelår.
Spesialitet fra Bortistu i Oppdal. Ekte badsturøkt lammelår. Foto: Sven-Erik Knoff

Kobling lokalmat og reiseliv har stått høgt på agendaen også i Fylkesmannens matsatsing. Vårt vidstrakte fylke har mange lokale matprodusenter. Det jobbes målrettet av mange for å få synliggjort den lokal mat som en del av opplevelsen. Matreisene skal bl.a. vise fram spisesteder der vi vet tilbudet er lokal mat og overnattingssteder som har lokal mat på menyen.  

Noen områder kan ha et større omfang av tilbud enn andre, og reisende på tvers av regionen skal etter hvert kunne spise seg rundt i Trøndelag, fra fjell, gjennom vidstrakt fjordlandskap til kysten. Nettsiden «Matreiser i Trøndelag» vil være en inspirasjonskilde til å besøke småbyer og bygder oppleve den lokale maten og gjerne i kombinasjon med sykkelturer, vandringer eller andre kulturopplevelser. Mat handler om sesong og årstidene spiller naturlig med. Matopplevelsene fyller derfor samlet hele årshjulet i Trøndelag, men varierer fra destinasjon til destinasjon.

De bookbare matreisene i Trøndelag er organisert gjennom oppdeling i 6 regioner; Røros, Oppdal, Orkland, Hitra/Frøya og Fosen, Trondheimsregionen, Innherred og Namdalen.  Gjennom en målrettet satsing knyttet til Trøndersk matfestival, Grüne Woche, Matstreif og andre lokale, nasjonale og internasjonale arrangement blir slike reiselivsprodukt utviklet og presentert. Regien har Trøndelags destinasjonsselskaper i samarbeid med Oi! Trøndersk Mat og drikke, Trøndelag reiseliv som er landsdelsselskapet, kommunene og eventuelt næringsselskap.

Det jobbes målrettet fra bedriftene og destinasjonsselskapene med å skreddersy og videreutvikle tilbud for å nå nye kunder. Nøkkelen er samarbeid på tvers av regioner og tilbydere.

Vår rolle hos Fylkesmannen er å stimulere, bidra inn i mobiliseringen, løfte fram og sammen med Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge gi økonomiske støtte til å utvikle og presentere.

God smaksopplevelse!

Linker: 

Kontaktperson: Kari Kolle tel: 74 16 82 10.  

2019 ble et bra avlingsår i Trøndelag

Gode vekstforhold gjennom sesongen har gitt gode avlingsnivå for korn, grovfôr, grønnsaker og potet i Trøndelag. Det aller meste av avlingene er i hus, og avlingsåret 2019 vil stå i stor kontrast til fjoråret. Fylkesmannen i Trøndelag forventer få søknader om erstatning etter avlingssvikt dette året.

God avling og kvalitet på gulrota i 2019.
God avling og kvalitet på gulrota i 2019. Foto: Gunhild Halvorsen

Tidlig start på vekstsesongen

Fint vær og høye temperaturer i april ga en tidlig våronn for mange gårdbrukere i Trøndelag. Det ble sådd mye korn, og mange kornåkre spirte allerede i slutten av april. Der kornåkrene ikkje ble sådd før medio mai ble det utfordring med et grunt rotsystem på ei tid med mye regn og kaldt vær. Dette førte til drukning og gulning enkelte steder i fylket.

Gode avlinger

Kornet som ble sådd tidlig fikk god busking og ga svært bra avling.
En tidlig vekststart, nok nedbør og gode temperaturer ga også grovfôrprodusentene en god sesong. For grønnsakprodusenter har det vært utfordrende med kålmøll, men ellers meldes det om store grønnsak - og potet avlinger av god kvalitet. 2019 ble ikke et topp år for jordbær. Mye regn og kaldt vær i starten av sesongen ga problemer med råtning, og høye temperaturer på sommeren medførte bråmodning.

Variable forhold under innhøstingen

Forholdene under innhøsting har vært noe varierende, og det er meldt om noe frostskade på potet. Det er fortsatt litt gulrot ute, men det aller meste av avling er i hus. Fylkesmannen i Trøndelag forventer få søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt dette året.

Kontaktperson: Gunhild Halvorsen tel 74 16 81 88.