Historisk arkiv

Enighet med Norges Bondelag

Staten bidrar med 200 millioner kroner til nedskalering av melkeproduksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Melkeproduksjonen må nedskaleres med om lag 100 millioner liter (7 prosent) når eksportsubsidiene fjernes fra 1. juli 2020, som følge av WTO-avtalen. Staten og Norges Bondelag ble i dag enige om at det skal gjennomføres et ekstraordinært oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter. Det resterende volumet tas ut ved å redusere kvotene på alle bruk (forholdstallet).

Enigheten er basert på at staten bidrar med 200 mill. kroner over stats­budsjettet for 2021 til et oppkjøp på 40 mill. liter. Statens bidrag vil gi en vesentlig reduksjon i omsetningsavgiften for aktive produsenter, sammenlignet med forutsetningene som lå til grunn fra jordbruks-avtalen i vår. Der var det forutsatt fullfinansiering med omsetningsavgift.

– Jeg er glad for denne enigheten med Bondelaget om en løsning for melkeprodu­sentene som er klart bedre enn tidligere forutsatt. Nedskaleringen er en meget krevende situasjon for næringen og bidraget over statsbudsjettet letter overgangen til en melkeproduksjon tilpasset hjemme­markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Prosessen med å finne gode løsninger for nedskalering har foregått siden 16. august i år.

– Jeg beklager at Småbrukarlaget valgte å forlate forhandli­ngene. Dette er en helt spesiell situasjon hvor alle må dele på ansvaret og kostnaden i overgangen til en ny normalsituasjon for norske melkebønder. Jeg er glad for at Bondelaget tok ansvar. Det letter byrden for hele næringen, sier Bollestad.

Det har ligget til grunn for forhandlingene at den regionale fordelingen av melkeproduksjonen skal opprettholdes. Melkeproduksjonen er viktig for et landbruk over hele landet. Innmelding av kvoter for salg skal skje fra 1. januar til 31. mars 2020, etter "først til mølla"-prinsippet innenfor hver produksjonsregion. Oppkjøpsprisen differensieres geografisk.