Historisk arkiv

Bærekraftig forvaltning av jord og skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

Arealbruksendringer er en viktig global årsak til tap av biologisk mangfold.
– I norsk sammenheng er det viktig å huske på at kun 3 prosent av landarealet er dyrkbart. Derfor er jordvern svært viktig for å opprettholde muligheten for framtidig matproduksjon, sa landbruks- og matminister Bollestad. Deretter redegjorde hun for det nasjonale miljøprogrammet for jordbruket. Som et eksempel fra dette programmet, trakk hun fram arbeidet med utvalgte kulturlandskap.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk.
FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Det grønne skiftet

Skogen dekker rundt 37 prosent av landarealet og skogloven og sertfiseringsordninger setter rammer for hvordan skognæringen skal ta hensyn til miljøet, blant annet gjennom ivaretakelse av nøkkelbiotoper. Skogen bidrar til viktig karbonopptak og økt bruk av energi og råstoff fra skogen vil gi bærekraftige næringer som ledd i det grønne skiftet.

Politikken for reindriftsnæringa er et godt eksempel på behovet for å balansere de tre pilarene i bærekraft – økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft. Landbruks- og matministeren trakk også fram rovdyr som eksempel på utfordringer med å kombinere reindrift og annen utnyttelse av utmarksbeite med bærekraftige stammer av rovdyr.

Svalbard Globale Frøhvelv

Biologisk mangfold er ikke bare mangfold i arter og økosystem, men også genetisk mangfold. – Gjennom Svalbard Globale Frøhvelv tilbyr Norge alle verdens genbanker mulighet til å lagre en sikkerhetskopi av sine frø, sa Olaug Bollestad.

Skal halvere matsvinnet

Regjeringen har inngått en avtale med matbransjen om å halvere matsvinnet innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål. Fra 2010 til 2016 har matsvinnet blitt redusert med 14%. Årsaker til dette er lengre holdbarhet på matvarer, nedprising av varer med kort holdbarhet, færre "tre for to"-tilbud og endring av holdbarhetsmerking fra "Siste forbruksdag" til "Best før" på de aller fleste meierivarer og mange kjøttprodukter.

Avslutningsvis trakk landbruks- og matminister Olaug Bollestad fram arbeidet med trygg mat, der Norges lave forbruk av antibiotika illustrerer resultatet av en helhetlig og forebyggende tilnærming til arbeidet med god dyrehelse.

Etter sitt besøk vil FNs spesialrapportør Boyd skrive en landrapport om Norge som han vil presentere for FNs menneskerettighetsråd i mars neste år.