Historisk arkiv

Regjeringen foreslår 20 millioner mer til krisefôr for rein

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For å avhjelpe reineierne i en svært vanskelig situasjon, og for å legge til rette for god dyrevelferd og framtidig produksjon, har regjeringen i dag foreslått for Stortinget en økning av kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen med 20 millioner kroner.

– Reindriften er i en svært krevende situasjon.  Det er derfor avgjørende at det nå legges til rette for innkjøp av fôr, og at dette fraktes inn så fort som mulig. Regjeringen foreslår nå å bevilge 20 millioner kroner ekstra til kriseberedskapsfondet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

Statsråden har gjennom vinteren og våren fulgt beitekrisen tett. Utviklingen har hele tiden gått i negativ retning. Det har blitt stadig vanskeligere for reinen å finne mat. De siste rapportene fra reindriftsmyndighetene tilsier at krisen vil kunne vedvare til månedsskiftet april/mai.

Islagte beiter

Store deler av reindriften er rammet av beitekrise. Krisen skyldes mye snø og islagte beiter som gjør at reinen ikke får tilgang på tilstrekkelig mat gjennom naturlig beite. Under forhandlingene om Reindriftsavtalen for 2020/2021 ble reindriftens kriseberedskapsfond økt med 10 millioner kroner på grunn av beitekrisen. Krisen har vedvart, og søknadene til kriseberedskapsfondet er høyere enn fondets beholdning.

– Jeg forstår godt at dette er en vanskelig tid for reineierne, både fysisk og psykisk. Dersom det ikke settes inn tiltak, vil et stort antall dyr kunne dø av sult. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier Bollestad. 

Samisk reindrift er både en distriktsnæring med selvstendig næringsdrivende  reindriftsutøvere, og en kulturbærende næring for samene som urfolk.

– Vi følger nøye med på utviklingen av reinbeitekrisen, og har tett kontakt med næringen. Reindriften er svært sentral for den samiske befolkningen, og jeg er glad for at regjeringen kommer med nye tiltak i denne krevende situasjonen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Tamrein.
Regjeringen foreslår 20 millioner mer til krisefôr for rein. Foto: Landbruks- og matdepartementet