Historisk arkiv

Nyheter

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at mange skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

Legger til rette for høstens jakt

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

Elgku
Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt. Foto: Trond Baadstø/Statskog

Nye jegere må avlegge prøve

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

Delt ansvar

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har et delt ansvar for forvaltningen av høstbare viltressurser.

LMDs ansvar omfatter nærmere bestemte oppgaver etter viltloven og fjelloven samt budsjettmidler knyttet til høstbare viltressurser, herunder jeger- og fellingsavgifter og gebyrer. Ansvaret omfatter også forvaltningen etter viltloven av fremmede viltarter som miljømyndighetene har definert som høstbare.

Verdiskaping

Jakt har lange tradisjoner i Norge. Salg av jakt på storvilt og småvilt har vært og er en inntektskilde for mange grunneiere.

Over en halv million nordmenn er registrert i Jegerregisteret. 14 pst. av disse er kvinner. Om lag 145 000 er aktive jegere.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en rapport fra 2018 anslått at omsetningen – jegernes samlede forbruk til jakt på storvilt og småvilt – i jaktåret 2017-2018 var om lag to mrd. kroner. Det er et stort potensial for øke omsetningen med grunnlag i høstbare viltressressurser. NINAs rapport anslår at omsetningen kan økes med 1 milliard kroner i løpet av en 10-årsperiode.

Jeger
Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.