Historisk arkiv

Fjellstyrene er 100 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge omfatter til sammen 26.6 millioner dekar. Fjellstyrene i Norge er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene. I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede bruksretter som seter og beite, samt jakt, fangst og fiske. I år feirer Fjellstyrene 100 år.

Allmenningsretten er omhandlet i Norges eldste lover, men bygdenes felles utnyttelse av allmenningene går lenger tilbake enn lovgivningen. I tillegg til at statsallmenningene er viktige rekreasjonsområder for hele landets befolkning, har bygdenes kollektive rettigheter i områdene avgjørende betydning for opprettholdelse av levedyktige bygdesamfunn. Allmenningsrettighetene varierer en del fra allmenning til allmenning og endrer seg også med tiden. Viktige bruksretter i dag er beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

Forvaltningen av statsallmenningene er fordelt mellom flere organ.

Hardangervidda.
Deler av Hardangervidda og Gaustatoppen. Foto: Landbruks- og matdepartementet