Historisk arkiv

Beredskapsutvalget melder om beitekrise i deler av Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er nå en beitekrise i deler av Indre Finnmark. Dette gjelder flere reinbeitedistrikt innenfor Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Utfordringen er store mengder med snø. Det er i liten grad nedisede beiter, men mye og hardpakket snø gjør det vanskelig for reinen og komme gjennom til lavmattene. Utover fôrmangel medfører dette at reinen trekker mer. Noe som igjen øker energiforbruket hos reinen og fare for sammenblandinger mellom vintersiidaer. Enkelte siidaer har valgt å flytte ut av sine tradisjonelle vinterbeiteområder.

Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall – men har sin årsak i klimaet og de unormalt store snømengdene som har kommet.

Kriseberedskapsutvalget i Finnmark arbeider nå sammen med reindriften, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet om aktuelle tiltak.

Flere reinbeitedistrikt opplever nå en krevende beitesituasjon. I helgen har jeg vært i kontakt med lederen av kriseberedskapsutvalget i Finnmark og fått en oppdatering av situasjonen. I den forbindelse ba jeg om å bli holdt løpende orientert om utviklingen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en kommentar.

Kriseberedskapsutvalgene

For å forebygge og håndtere en eventuell beitekrise skal det opprettes kriseberedskapsutvalg i hvert reinbeiteområde. Kriseberedskapsutvalget skal bidra til at Reindriftsmyndighetene, Mattilsynet og reindriften er samordnet, og at de gjennom kunnskapsutveksling og bruk av tilgjengelige virkemidler enten får avverget eller redusert de negative konsekvensene av en beitekrise.

Kriseberedskapsutvalget skal bestå av tre medlemmer med representanter fra fylkesmannen, Mattilsynet og reinbeiteområdet. Fylkesmannens representant leder utvalget. Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppnevner representant fra reinbeiteområdet.  

Kriseberedskapsutvalget skal kunne gi faglige råd og være i stand til å vurdere hva som er en krise, samt gi en anbefaling om hvilke tiltak som bør igangsettes i ulike situasjoner. Det vil være sentralt å avdekke hvilke tiltak som kan avverge eller redusere omfanget av krisen.

Tiltak siden krisevinteren 2017

Siden krisevinteren 2017 er det gjennomført en rekke tiltak som skal bidra til å støtte opp om reindriften for å unngå en beitekrise og redusere de negative konsekvensene dersom en krise oppstår. Utover en etablering av kriseberedskapsutvalg er ordningen med å avsette midler til kriseberedskap gjennom distriktstilskuddet styrket. I tillegg er det etablert et kriseberedskapsfond over reindriftsavtalen som skal benyttes i særskilte tilfeller. Norske reindriftsamers landsforbund har kjørt brukerrettede kurs for å øke kompetansen hos reineieren om hvordan de skal avverge og håndtere en beitekrise. Gjennom et reintall tilpasset beitegrunnlaget er reineierne nå også bedre rustet når kriser oppstår.