Historisk arkiv

Nytt utvalg for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har sagt ja til å lede utvalget.

Utvalget vil bli bredt sammensatt med representasjon fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken, og lokalmat og reiselivsbransjen.

Mandatet til utvalget er å identifisere de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Videre skal utvalget gjøre en analyse av kompetansebehovet de neste 10-15 årene, vurdere potensialet fremover og  foreslå tiltak.

Det rådgivende utvalget skal avgi sin rapport primo desember 2020.

– Jeg er svært glad for at Nykkelmo med sin erfaring har takket ja til å lede utvalget. Jeg har store forventninger til at det rådgivende utvalget vil komme med forslag til tiltak som hele næringen vil ha nytte av, og som vi trenger for å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Grete Ingeborg Nykkelmo
Jeg ser frem til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo. Foto: Ungt Entreprenørskap

– Daglig treffer jeg ungdom med engasjement og initiativ. Der ser jeg også at rekruttering til matfagene er lav i store deler av landet. Det er derfor positivt at regjeringen ønsker å se nærmere på hvordan vi kan styrke rekrutteringen til en så viktig bransje for Norge. Jeg ser frem til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo.

Hvorfor et rådgivende utvalg nå?

Innen 2030 skal Norge bli en matnasjon og regjeringen ønsker å lage en strategi for dette. En forutsetning for å nå målet er god kompetanse gjennom hele verdikjeden for mat. Det betyr at vi må sikre oss en langsiktig rekruttering til matindustrien, institusjoner, restauranter og reiseliv. Det vil si til hele mat- og måltidsbransjen. "Mat- og måltidsbransjen" er en samlebetegnelse for de utdanningstilbud, virksomheter, institusjoner og yrkesgrupper som er involvert i verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord.

Over flere år har det vært en synkende rekruttering til restaurant- og matfag i videregående skole. Utdanningsprogrammet hadde i 2019 det laveste søkertallet av alle utdanningsprogram på yrkesfag (og videregående skole generelt) samt den høyeste frafallsprosenten (siste tall er fra 2016).  Matindustrien rapporterer at de står overfor generasjonsskifte de nærmeste 5-10 årene og er bekymret for rekruttering av relevant kompetanse.

Statsråden og næringsdelegasjonen har derfor hatt rekruttering som tema under Grüne Woche i Berlin denne uken. Delegasjonen har blitt utfordret på å komme med innspill til hva det rådgivende utvalget særlig bør gripe fatt i. Næringsdelegasjonens medlemmer gir sin fulle støtte til arbeidet i det rådgivende utvalget.