Historisk arkiv

Nyheter

Olav Moe nytt styremedlem i Statskog SF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Olav Moe, f. 23.07.1968 ble i ordinært foretaksmøte i Statskog SF 26. juni 2020 valgt som nytt styremedlem. Han går inn som styremedlem etter Christine Tørklep, som slutter i styret etter eget ønske.

Moe har utdanning innen jus, landbruk og økonomi med hovedfag i landbruksøkonomi og næringsutvikling fra NMBU. Han har vært foreleser i landbruksøkonomi på NMBU og lektor i samme fag på Tomb videregående skole. Siden 2008 har Moe vært seniorrådgiver hos Innovasjon Norge. Moe har hatt en rekke sentrale verv i Øsfold og Viken Krf, og leder partiets nasjonale valgkomite. Moe har også vært leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, og har flere styreverv. 

Olav Moe nytt styremedlem i Statskog SF.
Olav Moe nytt styremedlem i Statskog SF. Foto: Anders Eilertsen/Østfold fylkeskommune

Foretaksmøtet er øverste organ i Statskog SF og ledes av landbruks- og matministeren. I foretaksmøtet 26. juni 2020 ble det gitt en redegjørelse for virksomheten i 2019. Resultatregnskapet i 2019 viser reduserte inntekter og resultat i forhold til 2018. Hovedårsaken til reduksjonen var reduserte engangsinntekter fra skogvernerstatninger. Resultatet fra skogsdriften gikk opp i 2019 til tross for redusert hogstkvantum og inntekter. Dette skyldes at høye tømmerpriser i 2019 gjorde skogsdriften mer lønnsom per kubikkmeter avvirket. Den øvrige løpende virksomheten skapte større resultater i 2019 enn i 2018. Foretakets resultat etter skatt i 2019 var på 84 229 000 kr, utbytte til eier er satt til 64 000 000 kr.

Om Statskog SF

Statskog er landets største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette er i all hovedsak fjell- og utmarksareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog SF er også landets største skogeier med om lag 6 pst. av det samlede produktive skogarealet i Norge. Statskog har kommersiell virksomhet innenfor skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1993 ved omdanning fra Direktoratet for statens skoger. Statskog har hovedkontor i Namsos.

Statens begrunnelse for eierskapet i Statskog SF er å sikre bærekraftig forvaltning av statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, herunder å legge til rette for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud med videre. Statens mål som eier er bærekraftig forvaltning av arealene, gjennom effektiv drift og tilfredsstillende økonomiske resultat over tid.

Styret i Statskog SF har nå følgende sammensetting:

  • Gunnar Olofsson - styreleder
  • Eli Reistad – nestleder
  • Ole Johan Jonsson Eira – medlem 
  • Ellen Tveit Klingenberg - medlem
  • Olav Moe - medlem
  • Siw Anita Kvam – ansattvalgt representant
  • Øystein Sundnes – ansattvalgt representant.