Historisk arkiv

Inn på tunet for barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I forbindelse med regjeringens tiltak retta mot sårbare barn og unge, vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad peke på Inn på tunet som aktuelle tilbud for disse gruppene. Inn på tunet har lange tradisjoner for å levere tilbud til barn og unge med spesielle utfordringer og behov.

Gården med alle dens aktiviteter og praktiske oppgaver kan gi økt trivsel og trygghet og økt motivasjon for læring og deltakelse.  Jeg er derfor veldig opptatt av at kommuner og offentlige instanser ser mulighetene som finnes i Inn på tunet og tar de i bruk. Jeg har inntrykk av at en del tilbydere nå tar direkte kontakt med kommuner og f.eks BUP og barnevern  om mulighetene som finnes. Dette er oversiktlige og gode tilbud – ofte i nærmiljøet – og kan foregå i forbindelse med undervisning eller som fritids- og avlastningstilbud. Noen har også mulighet for spesielle integreringstilbud.

I opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse som nylig ble vedtatt har regjeringen sagt at de vil arbeide aktivt for å videreutvikle Inn på tunet. I planen står det bl.a at regjeringen vil:

  1. Synliggjøre og bidra til å videreutvikle tjenester knyttet til Inn på tunet og Ut på vidda, som nære og tilpassede tilbud til barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgssektoren, integrering og arbeidstrening
  2. Videreutvikle kunnskap om effekten av tjenester knyttet til Inn på tunet og Ut på vidda, samt naturbaserte og dyreassisterte intervensjoner og betydningen av kontakt med natur og dyr
Barn på hest.
Gården med alle dens aktiviteter og praktiske oppgaver kan gi økt trivsel og trygghet og  økt motivasjon for læring og deltakelse.   Foto: Matmerk

Mer om Inn på tunet

En oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder finnes her . Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som retter seg mot både forebygging, behandling og rehabilitering innenfor en rekke samfunnssektorer. Aktivitetene er knyttet opp til livet og arbeidet på gården. Det er om lag 400 godkjente Inn på tunet-gårder spredt rundt i hele Norge. Det er utarbeidet en nasjonal veileder om gården som læringsarena.

Ut på vidda er et tilbud til barn, unge og voksne som trenger en trygg arena. Personer som benytter seg av Ut på vidda-tilbudene får delta i meningsfulle, praktiske oppgaver og fysisk aktivitet, kan få gode opplevelser i naturen og kontakt med dyr, får ta del i felles måltider og bli en del av et større fellesskap. I Reindriftsavtalen 2019/2020 ble avtalepartene enige om å etablere Ut på vidda som et permanent lærings- og omsorgstilbud i reindriften.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en egen veileder om hesten som ressurs for blant annet folkehelsen. Organisasjonen Hest og helse bidrar med kompetansetilbud innenfor hesteassisterte intervensjoner.