Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 2/2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om grøntsatsningen i Nordland.

Grøntsatsning i Nordland

Produksjon av poteter, grønnsaker og bær er halvert i Nordland de siste 10 årene, og betydelig lavere enn forbruket i fylket. Fylkesmannen er bekymret for utviklingen i næringa, og har gjennom prosjektet «Oppfølgingsprosjekt tradisjonelt landbruk» en større satsning på grøntproduksjon.

Grøntsatsning Fylkesmannens medarbeidere på inspirasjonstur til Målselv i Troms og Finnmark.
Grøntsatsning Fylkesmannens medarbeidere på inspirasjonstur til Målselv i Troms og Finnmark. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Dialog med næringa om innhold i prosjektet

I planleggingen av prosjektet har vi lagt vekt på innspill fra næringa, om deres utfordringer og muligheter. Vi har blant annet besøkt produsenter av potet, grønnsaker og bær for å få innspill.  Overalt har vi blitt møtt av kunnskapsrike, engasjerte og dyktige produsenter som gjerne deler sine erfaringer og kunnskap om utfordringer og muligheter for grøntproduksjon.

Det er stor interesse for prosjektet blant produsenter i fylket, og god oppslutning om arrangementene våre. I høst har vi hatt dialogmøter med næringa med motivasjonsforedrag fra unge produsenter og informasjon fra grossist om mulighetene i markedet. Under Økouka hadde vi også tre webinar, i samarbeid med Økouka Agder og Økouka Nordland.

Årlig samling for distriktsledere i Nordland reinbeiteområde

Fylkesmannen inviterte ledere av reinbeitedistrikter i Nordland til samling på Storjord i Saltdal 13. oktober. Dette er en årlig hendelse og en del av Fylkesmannens dialog med reindrifta. I år var sakslista helt åpen. Reinbeitedistriktene fikk selv bestemme tema.

Distriktsledersamling 13. oktober 2020.
Distriktsledersamling 13. oktober 2020. Foto: Lill Katrin Sletteng, Fylkesmannen i Nordland

Det møtte opp 7 distriktsledere, og en leder deltok på Teams. Det var først og fremst rovviltsituasjonen som ble tema. Det kom fram at rovviltproblemene fører til store tapstall og lite slakting av rein i Nordland. Reintallet og produksjonen har gått nedover i flere år og den negative trenden har blitt stadig sterkere de siste årene.

Reinbeitedistriktene har vedtatt en felles uttalelse om rovviltsituasjonen etter møtet. Uttalelsen har fått tilslutning fra alle 12 reinbeitedistriktene i Nordland.

Fylkesmannen vil følge opp saken i styringsmøte med Landbruks- og matdepartementet senere i høst.

Offentlig kontrollert reintelling i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Fylkesmannen skal gjennomføre offentlig kontrollert reintelling i høst. Slike tellinger gjennomføres med noen års mellomrom og er ledd i Fylkesmannens kontroll av øvre reintall og grunnlaget for tilskudd til reindriftsutøverne.

Årets telling skjer i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og skal i hovedsak foregå i gjerdet på Sjåmoen i Vefsn kommune. Fylkesmannen setter sammen et eget tellekorps for oppdraget. Tellerne skal ha god kompetanse på reinmerker ettersom det også skal foregå merkekontroll. Etter planen begynner tellingen på den tiden Fylkesnytt blir publisert.

Samling av rein for telling.
Samling av rein for telling. Foto: Lill Katrin Sletteng

Det kan være risikofylt å gjennomføre telling med tanke på korona-situasjonen. Fylkesmannen har derfor vurdert risikoen og planlegger smitteforbebyggende tiltak. Vi vil følge smittesituasjonen nøye og er forberedt på å måtte endre telletidspunkt på kort varsel. Alternativet er å utsette tellinga på ubestemt tid.

Nytt lokalmathus i Beiarn: Når kommunen satser på lokalmat og mener det!

Beiarn kommune er kjent for blant annet laksefiske, nydelige daler, grotter og flotte fjell så langt øyet kan se. Akkurat nå foregår et stort løft for en liten kommune som vil satse, nå satser de på lokalmat! De har nettopp åpnet et 700 kvm stort næringsbygg hvor kommunens lokalmatprodusenter skal samles. Det nye Mathuset skal være et kraftsentrum for næringsutvikling i bygda, og Beiarn ønsker å bli kjent for sin fantastisk gode mat i hele landet!

Mathuset i Beiarn møsbrømlefse.
Mathuset i Beiarn møsbrømlefse. Foto: Ingvill Bang, Fylkesmannen i Nordland

I det nye mathuset produserer Beiarlefs og Gladbakern mange ulike typer lefser og flatbrød. Beiarmat har fått nye produksjonslokaler for ulike typer ost, og Mimi produserer ulike typer sennep og mye annet godt. I Beiarn er det et aktivt geitemiljø, som er utspring for mye gründervirksomhet. Et av produksjonsrommene er tilrettelagt for videreforedling av kjøtt.

Besøkende skal etter hvert få mulighet til å handle i et eget utsalg, og samtidig se inn til de ulike produksjonene gjennom glassvegger. Det er også tilbud om lokaler til leieproduksjon i mathuset til lokalmatprodusenter som eksempelvis har sesongbaserte produksjoner.

Fra kommunens side forventer de at denne investeringen vil resultere i flere arbeidsplasser i årene som kommer. Næringssjef i kommunen, Bjørnar Brændmo, håper også at det nye mathuset skal trekke til seg enda flere som ønsker å produsere lokalmat.

Nasjonalt fagskoletilbud med nordnorsk forankring

I september var det oppstart av verdens første fagskoletilbud i bærekraftige matopplevelser i Mosjøen. Utdanningen er et nasjonalt fagskoletilbud med regional forankring, og tilbys av Nordland fagskole i samarbeid med NIBIO og Mosjøen videregående skole. Målgruppa er først og fremst personer innen primærnæringer (landbruk, fiske, reindrift), lokalmatprodusenter, foredlingsbedrifter, serverings- og opplevelsesbedrifter og de som ønsker å jobbe innenfor disse bransjene.

Fagskole bærekraftige matopplevelser, Petra og Carinas klippfiskboller.
Fagskole bærekraftige matopplevelser, Petra og Carinas klippfiskboller. Foto: Lovise Myrnes Steinrud

Det nye tilbudet ble godt mottatt. Av 50 søkere fikk 20 studenter plass, og er i gang med sin fagskoleutdanning.

Fagskole innen bærekraftige matopplevelser er et bransjeovergripende utdanningstilbud. Studiet retter seg mot personer med tilknytning til næringer langs verdikjeden fra jord og fjord til bord. Dette kan være fagansatte som ønsker spesialisering/etterutdanning (f.eks. agronom, fisker, fagarbeider reindrift, fagarbeider sjømatproduksjon, kokk, institusjonskokk, servitør, reiseliv m.fl. Tilbudet er også aktuelt for fagpersoner med annen utdanningsbakgrunn, som ønsker spesialisering innenfor bærekraftige matopplevelser for å bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet.