Historisk arkiv

Jegerne melder om oppgang i fangst av rype og skogsfugl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog stengte store områder i Sør-Norge for fuglejakt i 2019, for å redusere jakttrykket. Årets tellinger ga grunnlag for jakt i disse områdene og taket av fugl er nå mer på nivå med årene før 2019.

Også fuglejegerne i Troms, Helgeland og Midt-Norge har opplevd bedre fangst i år enn i fjor. Unntaket er Salten. Tellinger i Salten viste behov for å regulere ned jakttrykket. Dette slår direkte ut i fangsttall. Rypefangsten i Salten er halvert i forhold til i fjor.

Trendene for rype- og skogsfuglfangst er basert på fangstrapporter for perioden 10. september (jaktstart) til og med 31. oktober. Normalt sett blir rundt 90 prosent av sesongens fangst høstet i denne perioden.

Rypejakt.
Jegerne melder om oppgang i fangst av rype og skogsfugl. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

Legger til rette for friluftsliv

Statskog SF er Norges største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog SF forvalter jakt og fiske på over 31 millioner dekar. Dette er statsgrunn utenfor statsallmenning og omfatter store områder i Nordland og Troms, samt om lag seks millioner dekar i Midt-Norge og Sør-Norge. Statskog SF er grunneier også i statsallmenningene som utgjør om lag 26 millioner dekar, her forvaltes jakt- og fiskeressursene av lokale fjellstyrer.

Statens mål som eier av Statskog SF er bærekraftig forvaltning av arealene, gjennom effektiv drift og tilfredsstillende økonomiske resultater over tid.

Mer informasjon om jakt og fiske på statsgrunn:

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltninga som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Høstjakt i Børgefjell.
Høstjakt i Børgefjell. Foto: Steinar Johansen / Statskog