Historisk arkiv

Nyheter

Starter arbeidet med endring av hundeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har gjennomgått lov om hundehold. I forbindelse med dette arbeidet holdt departementet et innspillsmøte og inviterte til å sende inn skriftlige innspill. Det kom totalt inn 360 innspill, som alle har blitt lest og vurdert.

Etter lovgjennomgangen ser Landbruks- og matdepartementet behov for å endre hundeloven for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet. 

– Med en lovendring ønsker vi å legge til rette for et forsvarlig hundehold, som gir stor nytte for samfunnet og enkeltmennesker, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Det har blitt identifisert flere deler av hundeloven som det skal arbeides videre med:

  • Sikring av tilstrekkelig lik praktisering av forskriftshjemlene i hele landet.
  • Mer fleksibel adgang til å gjøre unntak for reglene om båndtvang. Det vurderes derfor om dette bør kunne fastsettes i forskrift.
  • Presisering av ordlyden og definisjon av ulike begreper som gir føringer for virkemiddelbruken. Dette for å tydeliggjøre rettstilstanden og gjøre det enklere for politiet å bruke hjemlene på en hensiktsmessig måte.
  • Vurdering av kostnader i forbindelse med forvaring av hunder under klagebehandling av avlivningsvedtak.
  • Vurdering av hjemmelen til å registrere personer som har blitt ilagt forbud mot å holde hunder opp mot reglene i GDPR.

For å styrke kunnskapen om loven ønsker departementet å utarbeide en veileder til hundeloven som tydeliggjør innholdet i de ulike bestemmelsene, og som bidrar til en bedre etterlevelse og en mer enhetlig praktisering av bestemmelsene.

Landbruks- og matdepartementet starter nå arbeidet med et endringsforslag, som vil sendes på høring våren 2021. Det tas videre sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022.