Historisk arkiv

Nyheter

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde onsdag 23. september invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen. Tema for dagens møte var skogvern, naturtypekartlegging i skog og kulturminner i skog.

Opprettelsen av dialogforumet var et av hovedtiltakene som ble varslet i strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Hensikten med forumet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

Grunnet smittevernhensyn ble møtet gjennomført digitalt, og fordelt på to møtetidspunkt. Tema for dagens møte var skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog, mens forskning, utvikling og innovasjon var tema for møtet som fant sted den 16. september.

Spørsmål knyttet til skogvern, naturtypekartlegging i skog og hensyn til kulturminner ved skogsdrift, var blant sakene som ble drøftet i møtet. "Det er nyttig å høre om de utfordringene næringen opplever knyttet til disse spørsmålene", sa statssekretær Maren Hersleth Holsen. Hun viste til oppdrag som gis til Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet som oppfølging av noen av spørsmålene.

"For meg som landbruksminister er det uhyre viktig at skogbruket drives på en bærekraftig måte. Det innebærer at det skal tas gode, tilstrekkelige og faglig godt forankrede hensyn til alle de ulike miljøverdiene og andre brukerinteresser i skogen. Dette skal vi gjøre samtidig som skogen skal spille en stadig større rolle både i å motvirke klimautfordringene og i det grønne skiftet", sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Landbruks- og matministeren avsluttet med å oppfordre deltakerne i dialogforumet til å fortsette samarbeidet, og å identifisere eventuelle problemstillinger det er behov å drøfte med andre departement.