Historisk arkiv

Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.

Reindriften er en arealavhengig næring, og til­gang på nødvendige arealer er en sentral forutsetning for at næringen oppnår målet om økt produk­sjon og lønnsomhet. Sikring av areal­grunnlaget er blant de største utfordringene reindriftsnæringen står ovenfor.

Landbruks- og matdepartementet har nå utarbeidet en veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen skal synliggjøre både hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggings­prosesser og hvilke plikter og rettigheter reindrif­ten har. I tillegg skal veilederen bidra til å øke kompetansen om reindriften og om næringens behov og bruk av arealer. Veilederen skal være et verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.

– Veilederen som nå er utarbeidet vil bidra til økt kompetanse om gjennomføring av planprosesser innenfor reindriftsområdene og om reindriften. Jeg håper veilederen blir brukt og kommer til nytte både for planleggere og tiltakshavere, men også at reindriften får nytte av veilederen i arbeidet med plansaker i eget område, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Saken fortsetter under bildet.

Reindrift på vidda.
Reindrift på vidda. Foto: Tom Gustavsen

Ivaretakelse av reindriftens arealressurser var et av hovedtemaene under årets reindriftsforhandlinger mellom staten og Norske reindriftsamers landsforbund.

Avtalepartene ble under forhandlingene enige om flere tiltak som skal gi et bedre grunnlag for reindriftsnæringens arbeid med arealsaker. Det er enighet om å starte et pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste for arealsaker i Norske reindriftsamers landsforbund, og det skal utarbeides veiledningsmateriell for næringens arbeid med arealsaker, som er praktisk rettet og enkel å bruke. Kompetanse om reindrift og hos tiltakshavere og myndigheter er også avgjørende. Distriktsplaner og reindriftens arealbrukskart er sentrale verktøy for å synliggjøre reindriftens arealbruk.

– Tilgjengelige arealer for reindriften er viktig for en bærekraftig reindrift og en forutsetning for økt produksjon og lønnsomhet i næringen. Tiltakene som avtalepartene nå er enige om vil bidra til å styrke reineiernes mulighet for å følge opp arealplaner og utbyggingstiltak i eget distrikt, avslutter landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.