Historisk arkiv

2021 - Det internasjonale året for frukt og grønt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

2021 Er FNs internasjonale år for frukt og grønt. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat, skal lede arbeidet i samarbeid med andre relevante organisasjoner i FN systemet.

Markeringen av det internasjonale året for frukt og grønt er en unik mulighet til å rette oppmerksomheten mot den viktige rollen frukt og grønt har for ernæring, matsikkerhet og helse, og I tillegg bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

– FN og FAO retter nå oppmerksomheten mot et svært viktig område i jordbruksproduksjonen internasjonalt. Jeg er glad for at vi i 2020 ble enige om en jordbruksavtale som bidrar til å trygge matproduksjon vår. Avtalen prioriterer områder som kornproduksjonen, frukt og grønt, og samtidig styrker den klima-og miljøarbeidet. Det er jeg godt fornøyd med, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).  

Grøntsektoren i Norge mot 2035

Et utvalg bestående av aktører i grøntnæringen, avtalepartene og forvaltningen overleverte i mars 2020 en rapport om grøntsektoren mot 2035. Utvalget ble nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 og fikk som mandat å legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntprodukter.

Rapporten peker på barrierer og muligheter for vekst og utvikling av grøntsektoren. Utvalget gir seks anbefalinger for videre innsats for sektoren. Anbefalingene peker bl.a. på tiltak for økt etterspørsel, produktutvikling, utvidet sesong og offentlig sektor som innkjøper. Videre pekes det på tiltak knyttet til utvikling av bærekraft som et konkurransefortrinn, styrking av produsentøkonomi, rekruttering og FoU-arbeid.

Logo Det internationale frukt og grøntåret 2021.
Foto: FAO