Historisk arkiv

Jordvern avgjørende for å nå bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.

I brevet viser statsrådene til at det er viktig for regjeringen å følge opp bærekraftsmålene, og at disse skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. I regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir regjeringen føringer om at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for kommunenes planlegging. I brevet som sendes til kommunene i dag, understreker statsrådene at jordvern er viktig for å nå flere av bærekraftsmålene, herunder bærekraftsmål 2 om sult og matsikkerhet, og bærekraftsmål 15 om å motvirke forringelse av matjord. 

– Nå sender vi et tydelig signal til kommunene om at jordvern er et viktig hensyn som de må ta hensyn til i sitt planarbeid. Kommunene spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å følge opp jordvernet og bærekraftsmålene. Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier Bollestad.

Saken fortsetter under bildet.

Salatåker
Av hensyn til lokal beredskap og matsikkerhet er det avgjørende at det kan produseres mat i hele landet. Foto: Torbjørn Tandberg

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Jordvern en viktig del av arbeidet med å nå målene. I brevet understreker de to statsrådene at det av hensyn til lokal beredskap og matsikkerhet er avgjørende at det kan produseres mat i hele landet. Derfor må den ikke-fornybare arealressursen dyrket jord ivaretas.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i oppfølgingen av bærekraftsmålene, og mange av målene kan bare nås gjennom lokal innsats. Vi har tillit til at kommunene bruker sin kunnskap om regionale og lokale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i sin planlegging, sier Astrup.