Historisk arkiv

Statistikk over matsvinn i alle sektorer i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket og matprodusenter har arbeidet i et år med å kartlegge matsvinnet i produksjonen. I november blir statistikken publisert for første gang. Arbeidet er en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

– Jeg er veldig glad for at vi er godt i gang med å samle inn statistikk på matsvinn i jordbruket. Det er viktig å kartlegge matsvinnet i jordbruket for å vite hvilke tiltak som må settets inn for at jordbruket skal oppfylle sin del av bransjeavtalen og FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

For å følge opp bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, ble det i 2018 bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan jordbrukssektoren kunne utvikle mer statistikk om matsvinn i sin sektor. Landbruksdirektoratet fikk deretter ansvaret for å sammenstille statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren. Statistikken vil bli publisert for første gang til høsten.

Statistikkserien starter i 2020 for grøntsektoren, mens for flere andre produksjoner er det mulig å benytte tilgjengelig historiske data til å lage matsvinnstatistikk som starter tidligere. Av Landbruksdirektoratets tilleggsrapport fra 2020 fremgår det at for jordbruket, unntatt grøntsektoren, var matsvinnet i 2019 beregnet til 0,63 prosent per tonn produsert mat, som tilsvarer 12 574 tonn.

Måler også matsvinn i hele matindustrien og blant forbrukere

Matindustriens, grossistenes, dagligvarehandelens og serveringsbransjens selskap mot matsvinn, Matvett, benytter NORSUS til å måle matsvinnet i disse leddene og husholdningsleddet. Den siste kartleggingsrapporten fra Matvett, viser at det ble kastet minimum 417 000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger per år og et økonomisk tap på ca. 20,7 milliarder NOK og 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Husholdningsleddet står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet (55 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (15 %), serveringsbransje (7%) og grossistleddet (1 %). Sjømatindustrien kom også med en egen rapport i 2020 som viste at deres matsvinn for 2019 er beregnet til 3 prosent per tonn produsert mat, som tilsvarer 30 157 tonn.

Reduksjon av matsvinn

Den oppdaterte matsvinnstatistikken, viser at matsvinnet i dagligvarehandel, grossist og matindustri (ekskl. sjømatindustri) ble redusert med 16 400 tonn fra 2015 til 2019, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,2 kg/innbygger eller 12 prosent. (Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent som bransjen oppnådde mellom 2010 og 2015 i bransjens ForMat-prosjekt, støttet av myndighetene). Dette indikerer at bransjen ligger an til å kunne nå det første delmålet i bransjeavtalen om 15 prosent reduksjon innen 2020.

Setter matsvinn på agendaen

Denne uken tar Matvett og nettverket som jobber med å kutte matsvinn i Norge, initiativ til ny KuttMatsvinn-uke. Hensikten med KuttMatsvinn-uken er å mobilisere aktørene i mat- og serveringsbransjen til å synliggjøre sitt arbeid for å kaste mindre mat overfor kunder og gjester og engasjerer og inspirere forbrukere til å se at de er en del av løsningen. Matvett har i den anledning utviklet en "Bruk-opp-kalender for frukt og grønt":

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.