Historisk arkiv

Nyheter

Omdisponering av dyrka jord noe opp i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 675 dekar i 2020. Ut fra de foreløpige tallene, lå omdisponeringen an til å bli under Stortingets jordvernmål på 4 000 dekar for fjerde året på rad.

De tre foregående årene var omdisponeringen på 3 900, 3 600 og 3 800 dekar. Samferdsel utgjør 51 prosent av omdisponeringen, og statlige samferdselsprosjekter er en viktig del av forklaringen. Samtidig har kommunene tilbakeført til jordbruksareal 356 dekar som tidligere har vært vedtatt omdisponert.

– Matjorda er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon. I tre av de fire siste årene har vi nådd det nasjonale jordvernmålet. Vi ser at tallene for 2020 har gått noe opp fra de foreløpige tallene fra mars, noe som i hovedsak skyldes innrapporteringen av ny E16 og Ringeriksbanen gjennom Ringerike og Hole kommuner. Dette viser at jordvern er kontinuerlig arbeid, og at det er behov for fortsatt innsats. I den oppdaterte jordvernstrategien som regjeringen har lagt fram for Stortinget foreslår vi et nytt mål om maksimalt 3 000 dekar årlig omdisponering. De oppdaterte tallene for 2020 viser at det målet er ambisiøst, men jeg mener også at det er realistisk, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad. 

Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen, med 51 prosent og ca. 2 400 dekar. 356 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2020, noe som er omtrent som i fjor. Tillatt nydyrking ble redusert med ca. 6 500 dekar til ca. 21 650 dekar.

–  Jordvernet er styrket under denne regjeringen. Vi er fortsatt på et relativt lavt nivå sammenlignet med årene før 2017, og vi har blitt flinkere til å ta vare på matjorda vår. Både jordvernstrategien og jordvernmålet har vært av stor betydning for å redusere omdisponeringen, og jeg håper at den oppdaterte strategien vil få en liknende virkning, sier Bollestad.

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 675 dekar i 2020.
De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 675 dekar i 2020. Foto: Erling Fløistad/NIBIO.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i jordbruksoppgjørsproposisjonen (Prop 200 S), der jordvernmålet er foreslått til 3000 dekar innen 2025.

Redusert nydyrking

KOSTRA-tallene viser en betydelig reduksjon i tillatt nydyrking i 2020, men fra et høyt nivå de siste årene. I 2020 ble det gitt tillatelse til å nydyrke ca. 21 600 dekar, mot 28 100 dekar i 2019 og 24 900 dekar i 2018. De klart høyeste tallene for 2020 finner vi i Trøndelag (6 650 daa) og Innlandet (5 100 daa). Disse to fylkene stod for 54 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2020. På de neste fire plassene følger Rogaland (1 900 daa), Vestland (1 700 daa), Oslo og Viken (1 550 daa) og Nordland (1 550 daa) (tallene er avrundet).​​​​

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om mye av sin virksomhet, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser de endelige tallene for 2020. For omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord, viser KOSTRA-tallene hva som årlig er blitt godkjent omdisponert gjennom reguleringsplaner eller omdisponeringsvedtak etter jordloven. KOSTRA-tallene viser ikke hva som faktisk blir nedbygd det enkelte år, siden det vil kunne gå flere år fra omdisponeringen blir godkjent til den blir gjennomført. KOSTRA-tallene omfatter heller ikke landbrukets nedbygging, som har vært nær 2 000 dekar de siste årene ifølge beregninger av SSB.