Historisk arkiv

Nyheter

Du kan nominere kandidater til Nasjonal jordvernpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen. Den deles ut annethvert år og prisen gikk i 2017 til Vestfold fylkeskommune. Randaberg kommune fikk i 2019 prisen på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. 

– Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Meld inn kandidater til Nasjonal jordvernpris

Du kan melde inn kandidater til Nasjonal jordvernpris ved å sende e-post til postmottak@lmd.dep.no. Fristen for påmelding er 1. april. 

Styrker jordvernet

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold.
Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO