Historisk arkiv

EU har et dyrevelferdsproblem - mange dyr er utsatt for store lidelser under transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det foregår en omfattende transport av levende dyr i EU og fra EU til tredjeland. Dyrene sendes til steder hvor de kan slaktes til en lavere kostnad, eller selges for oppfôring i et område hvor de gir større inntekter. Driftsopplegget fører til unødig lidelse hos svært mange dyr.

Det rapporterer matråd ved den norske EU-delegasjonen i Brûssel, Stein Ivar Ormsettrø.

Europaparlamentet har oppnevnt en egen komité som skal undersøke forholdene nærmere.

Det er behov for omfattende regelverksendringer, og et skifte til handel med kjøtt, skrotter og genetisk materiale i stedet for levende dyr.

Europaparlamentet opprettet sommeren 2020 en egen midlertidig komité for å vurdere om regelverket for transport av dyr er godt nok, og om reglene håndheves av medlemsstatene og følges av operatørene. Bakgrunnen var påviste brudd i etterlevelsen av EU-lovgivningen om beskyttelse av dyr under transport. Det ble hevdet at EUs regler for flytting av levende dyr innen EU og til tredjeland blir alvorlig- og systematisk brutt. En rettssak i 2015 bekreftet at europeiske transportører er bundet av EU-regelverket helt til dyrene er framme hos endelig mottaker, også utenfor EU.

Komitéen ser på uregelmessigheter blant annet når det gjelder nok plass og takhøyde for transporterte dyr, hviletid, krav til fôr og drikke, liggeunderlag, temperatur- og ventilasjonssystem. I tillegg vil de se på forhold som manipulering av fartsskrivere som registrerer hastighet og tilbakelagt avstand, forfalskede logger og forfalskede attester.

Komitéen samler nå fakta og vil konkludere etter hvert. Deretter vil de sannsynligvis oversende oppfordringer til Kommisjonen om videre arbeid, for eksempel å initiere regelverksrevisjon. Kommisjonen har også, i Farm to Fork – strategien, nevnt at de vil revidere dyrevelferdsregelverket, inkl. dyrevelferd under transport av dyr, tentativt i siste kvartal 2023.

Levende dyr utsettes for lange transporter fordi:

 • man ønsker å tilby ferskt kjøtt fra et slakteri i nærheten av forbrukerne,
 • det er spesialiserte produksjoner med lange avstander fra dyrets fødested til oppfôringssted,
 • man ønsker å omsette avlsdyr,
 • beiting i visse geografiske områder er mer etterspurt og gir høyere pris,
 • og ikke minst fordi produksjonskostnadene er lavere i enkelte land.

Det er allment kjent at transport påfører dyrene mye mentalt stress fordi de utsettes for uvante og utrygge situasjoner (fratas fôr og vann, store temperatursvingninger, ukjent innredning, liten plass, slåssing). Transportrommet er ofte overfylt uten steder hvor dyrene kan finne ro og sove, og det kan være stinkende avføring og urin over alt. De er også utsatt for smittsomme sjukdommer og bruddskader.

Komitéens møte med presidentskapet i Ministerrådet

Komitéen møtte 26. februar 2021 Portugals landbruksminister som presenterte prioriteringene til det portugisiske presidentskapet i Ministerrådet. Hun bekreftet at dyrevelferd, herunder dyrevelferd under transport, er et prioritert område. De ønsker en revisjon av regelverket for transport av dyr og håper blant annet å få en avtale om dyrevelferdsmerking av matvarer innen desember 2021.

En felles EU-logo for dyrevelferd på matvarer vil øke troverdighet og transparens, og gjøre det mulig for forbrukerne å ta mer informerte valg. Merkingen skal ta hensyn til hele levetiden for dyret, også under transport og slakting. Tiltaket er en del av Farm to Fork-strategien, og understreker betydningen av dyrevelferd i en bærekraftig matkjede, og styrker forbrukernes mulighet til å ta bærekraftige matvalg.

Ministeren sa til parlamentskomitéen at vi på europeisk nivå har som mål å skape matvaresystemer som er mer bærekraftige, mer innovative, mer rettferdige, og som sikrer de beste forholdene til alle de som er involvert i matkjeden.

Den portugisiske landbruksministeren innrømmet at det er mangler ved håndhevelsen av reglene, og påpekte at Ministerrådet har oppfordret Kommisjonen og medlemsstatene til å foreslå bedre etterlevelse og regelverksendringer.

Hun sa også at når det gjelder transport av kjøtt i stedet for levende dyr, så er de klar over diskusjonen som gjenspeiler synspunktene i samfunnet.

Komitéhøringer

Komitéen har nylig gjennomført flere høringer om håndheving av regelverket for transport av dyr, og om spesielle utfordringer knyttet til langtransport av dyr både innen EU og til tredjeland.

I høringene har det blant annet vært uttalt:

 • Dyr transporteres i stort omfang over hele Europa.
 • Det observeres mange brudd på regelverket. Etterlevelsen er mangelfull og håndhevelsen er ulik i medlemsstatene.
 • Fjørfe tillates å være uten fôr i 34 timer og uten vann i 24 timer. De fôres ikke de siste ti timer før lasting, transporteres inntil tolv timer og tillates fortsatt å holdes ombord i bilene inntil tolv timer etter ankomst slakteriet.
 • Transport av levende dyr fra EU til Tyrkia, Israel eller Midtøsten ble karakterisert som «tortur». Transporten kan ta opptil 60 timer, og de kan ende opp med å måtte vente ved grensen i flere dager, uten nok vann og uten mat i sterk varme. Ofte blir mange dyr trampet i hjel.
 • Drikkevann er i praksis ikke tilgjengelig i mange av bilene. Dyra får ikke tilgang til drikkevannspunktene fordi de ikke er tilpasset dyrearten. Bilene kan ha tomme vanntanker når de kontrolleres på motorveiene.
 • Om sommeren kan temperaturen i bilene overstige 40 grader Celsius og om vinteren kan lave temperaturer føre til at dyr fryser i hjel. Det er for lite ventilasjon eller for mye trekk i lasterommene.
 • Transport av melkeproduserende kyr er problematisk. De må melkes regelmessig, men det er mangel på melkefasiliteter.
 • Kyr blir ofte transportert til tross for at de ikke er friske nok til transport. Det er billigere å sende de til slakteriet enn å nødslakte de på gården.
 • Eggproduserende høner fraktes hundrevis av kilometer over landegrensene ettersom det ikke finnes egnede slakterier lokalt.
 • Italia er målet for mange levende dyr fra Nord-Europa, men Italia er også transittsted på veg til Balkan, Hellas, Tyrkia, Albania eller Nord-Afrika.
 • Mange hester transporteres til Sør-Italia hvor befolkningen spiser mye hestekjøtt. Hestene, som ofte kommer fra Polen og Spania, kan være ville og ikke egnet for transport.
 • Trafikkpolitiet deltok tidligere i kontroller, men etter hvert har de prioritert andre oppgaver.
 • Mangel på kontroll og overvåking er et stort problem. Tillatte transporttider overskrides ofte.
 • Diende kalver og diende lam er helt avhengige av morsmelk eller melkeerstatning. De fleste bilene er ikke utstyrt med drikkeopplegg som kan gi melkeerstatning. Én uke gamle lam kan transporteres inntil 19 timer, bare avbrutt av en pause etter ni timer. Speddyrene er uten omsorgen fra mordyret og ofte uten mat og drikke under hele den lange reisen.
 • Spedkalver rauter av misnøye, gnager på metallstengene i lastebilen og suger på hverandre.
 • Lam slikker kondensvann fra lastebilens vegger og prøver desperat å bruke vann-niplene som er beregnet til griser.
 • Dyr transporteres i overfylte kjøretøy med for lav takhøyde.
 • Dyretransportbilene er ofte godkjent for transport av en rekke dyrearter selv om dyrene har veldig forskjellige behov.
 • Det ble også omtalt en episode fra den siste tiden hvor flere hundre storfe var strandet i en spansk havn etter flere måneder i båt på Middelhavet. Flere land nektet å ta imot dyrene av frykt for at de var smittet med blåtunge-virus. Dyr på sjøen lever ofte i sine egne ekskrementer i flere uker, sammen med mange dyr som dør i de dårlig utstyrte fartøyene. Tiden om bord i båten defineres som hviletid, så reisen kan bli «uendelig» lang.

 • Lenke til parlamentskomiteens hjemmeside - Highlights | Home | ANIT | Committees | European Parliament (europa.eu)
 • Lenke til streaming av høringsmøter 25.2.2021:
  Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport - Multimedia Centre (europa.eu)   
  Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport - Multimedia Centre (europa.eu)
 • Lenke til streaming av høringsmøter 1.3.2021: 
  Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport - Multimedia Centre (europa.eu)   
  Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport - Multimedia Centre (europa.eu)

Vurdering

Det er mangelfull forståelse og respekt for dyrs egenverdi i forbindelse med langtransport av dyr. Dyr behandles som gjenstander, ikke som levende vesen.

Transporten av dyr internt i EU og fra EU til tredjeland er svært omfattende. Dette skyldes blant annet økonomien og strukturen, både i husdyrholdet og i slakterinæringen. De økonomiske marginene er knappe i mange produksjoner, og fører ofte til driftsopplegg som gir dårlig dyrevelferd.

Millioner av dyr transporteres over store avstander, internt og til tredjeland, for å slaktes til en lavere kostnad eller selges levende for oppfôring i et område hvor de gir større fortjeneste. Endringen fra små, lokale slakterier til kjempestore, spesialiserte slakterier, fører også til mye transport over store avstander.

Transport av dyr er i utgangspunktet i strid med dyras naturlige behov, og bør begrenses så mye som mulig og gjennomføres så skånsomt som mulig. Regelverket er for dårlig og håndhevelsen er for svak, og fører til at svært mange dyr utsettes for lidelse.

Det er behov for omfattende regelverksendringer og et skifte til handel med kjøtt, skrotter og genetisk materiale i stedet for levende dyr. Transport av diende spedkalv og spedlam bør forbys.

Det er et stort behov for endring i kultur og økt bevissthet om dyrevelferd. Våre matvalg kan påvirke en utvikling i retning av mer bærekraftig matproduksjon. Produkter som er produsert under utilfredsstillende dyrevelferdsforhold, blir rettmessig avvist av stadig flere forbrukere.

Stein Ivar Ormsettrød.
Rapporten er skrevet av Stein Ivar Ormsettrø, matråd ved EU-delegasjonen i Brüssel, 15.3.2021. Foto: Norges delegasjon til EU.