Historisk arkiv

Norsk landbruk har et godt innovasjonssystem, viser OECD-rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge skårer høyt i OECDs landbruksrapport på innovasjon, matsikkerhet, dyrehelse og dyrevelferd. Rapporten, som ble overlevert og presentert for Landbruks- og matdepartementet i dag, peker samtidig på flere forbedringspunkter innen miljø, klima og kostnadseffektivisering. OECD oppfordrer til å prioritere bioøkonomien enda sterkere.

Hovedpoenget med rapporten Policies for the future of farming and food in Norway, har vært å få innspill på innovasjonssystemet, bærekraft og produktivitet i det norske landbruket. Rapporten inngår i en serie hvor OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) gjør nærmere undersøkelser av ulike lands landbrukspolitikk basert på et rammeverk for produktivitet, robusthet og bærekraft.

statssekretær Widar Skogan
Det er gledelig å se at OECD anser det norske innovasjonssystemet for landbruk som godt utviklet, sier statssekretær Widar Skogan. Her fra dagens digitale møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjonen innenfor norsk landbruk er bra

I rapporten kommer det frem at det norske innovasjonssystemet er bra, men den nevner også flere forbedringspunkter for at dette skal bidra til mer bærekraft og verdiskapning. Det peker på at et større privat engasjement og vektlegging av tverrsektorielt samarbeid vil kunne bidra til mer sirkulærøkonomi. I tillegg mener OECD at bioøkonomien bør prioriteres sterkere, og at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør brukes mer aktivt for å få til bredere, tverrfaglige prioriteringer.

Rapporten understreker at Norge bør bygge videre på de fortrinnene vi har, f.eks. innen husdyravl, og identifisere nye slike områder. Andre poenger er at Norge bør fortsette, og helst øke omfanget av internasjonalt samarbeid, og at det bør investeres mer i digital teknologi. Norsk landbruk bør også fortsette arbeidet med å gjøre trebaserte produkter konkurransedyktige, konkluderes det.

Nett-tv OECD presenterer landrapporten for Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

 

− Det er gledelig å se at OECD anser det norske innovasjonssystemet for landbruk som godt utviklet, og det er verdt å dvele ved at et lite land som Norge kan ha komparative fordeler innen forskning og kunnskapsutvikling. Innsatsen som norske bønder gjennom tiår har gjort innen dyreavl er noe å være stolt av, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan.

− Her er det noe å bygge videre på i det norske systemet på veien mot et enda bedre system, og vi vil vurdere tiltakene og se på hvordan de kan følges opp, sier han.

Bærekraft og miljø

OECD konkluderer med at Norge generelt har en god miljøtilstand og et godt politisk rammeverk for å ivareta miljøhensyn. Sammenlignet med andre OECD-land, finner OECD imidlertid at måloppnåelsen for vannmiljø og klima kunne vært bedre. De mener også at Norge har en uklar måloppnåelse for kulturlandskap og naturmangfold.

− OECDs forslag om å gjøre endringer i kanaliseringspolitikken er imidlertid i konflikt med regjeringens overordnede politiske målsettinger som har sterk støtte i Norge. Tiltakene i den ferske klimameldingen er heller ikke vurdert av OECD, sier Skogan.

Konkurransekraft og markedsregulering - landbruk over hele landet står fast

I tillegg til et detaljert syn på innovasjon, gir OECD en analyse og politiske anbefalinger om andre politiske temaer.

OECD mener Norge i for stor grad vektlegger innenlands matproduksjon og landbruk i hele landet, og påpeker at det politiske målet om at landbruk skal foregå over hele landet er unikt for Norge.  Det er ikke overraskende at de påpeker at det er kostbart å ha landbruk over det ganske land.

Norge skårer høyt på matsikkerhet i rapporten, men får kritikk for at denne sikres ved unødvendig høye kostnader. Rapporten påpeker at dagens støtte til landbruket reduserer konkurransekraften i verdikjede og at høy støtte og markedsregulering bidrar til at potensialet for økt verdiskaping ikke tas ut.

Til dette svarer Skogan at regjeringen vil fortsette å skape forutsigbare rammevilkår som legger til rette for et aktivt og fremtidsrettet landbruk i hele landet.

− Jeg er fornøyd med at OECD sier at vi overoppfyller på målsettingen om landbruk i hele landet, for det er en hjørnestein i regjeringens landbrukspolitikk. Landbruket bidrar også med andre viktige goder, som for eksempel å ivareta kulturlandskapet. Granavolden-plattformen slår fast at velfungerende importvern, samvirkebaserte markedsordninger, årlige jordbruksoppgjør med offentlige tilskudd, og en eiendomspolitikk for den selveiende bonden er bærebjelkene for regjeringens landbrukspolitikk. Dette er og vil fortsatt være helt sentrale mekanismer for å sikre et mangfoldig og levende landbruk i Norge framover, i tråd med en bred enighet i Stortinget.

− Det er forslag i denne rapporten som vi vil se nærmere på og diskutere videre, men det er ikke aktuell politikk for oss gå bort fra målsettingen om aktivt landbruk i hele landet eller å bygge ned norsk matproduksjon for å importere mer mat fra utlandet.

Les også sammendrag av rapporten på norsk og engelsk:

Policies for the Future of Farming and Food in Norway