Historisk arkiv

Nyheiter

Ny rapport om investeringsbehov innan mjølkeproduksjon mot 2034

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

I mjølkeproduksjonen er det framleis eit stort investeringsbehov for å møte kravet om lausdrift som trer i kraft 1. januar 2034. NIBIO har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet gjort berekningar av investeringsbehovet innan mjølkeproduksjonen som følgje av kravet om lausdrift.

I rapporten blir det gjort greie for status for omlegging frå båsfjøs til lausdriftsfjøs både nasjonalt og regionalt,  samt gjort berekningar av investeringsbehovet framover i tid, under ulike føresetnader.

Nyinnflytta i nytt lausdriftsfjøs
Nyinnflytta i nytt lausdriftsfjøs (2021), med mjølkerobot installert. Her er plass til 41 mjølkekyr og 90 dyr totalt. Foto: Kåre Magnus Oma