Historisk arkiv

Landbruket spiller en sentral rolle i EUs distriktspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Som i Norge har landbruket i EU stor betydning for utviklingen av distriktene. 19 prosent av EUs befolkning på 447 millioner innbyggere bor i distriktene. Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske delegasjonen til EU har utarbeidet en rapport som synliggjør landbrukets betydning for distriktspolitikken i EU.

Betydelige utfordringer i distriktene, men også store muligheter

Selv om rapporten peker på at distriktene i EU i dag har betydelige utfordringer når det gjelder fraflytting, bruttonasjonalnivå pr innbygger, utdannelsesnivå, tilgang til digitale tjenester og arbeidsledighet, mener EU at distriktene har muligheter for å få en svært positiv utvikling framover. I EUs langtids-visjon for distriktene mot 2040 understrekes det at distriktene er en viktig produsent av varer og økosystemtjenester, dvs. goder, tjenester eller produkter som naturen gir menneskene. Distriktene i EU bør derfor ha gode muligheter knyttet til grønn økonomi, digitale tjenester, nye arbeidsplasser i distriktene og muligheter for å flytte kontoret fra byen til distriktene. EU har derfor tro på at distriktene skal bli et godt sted å bo som er trygt og miljøvennlig, og som gir nye muligheter for sosial og økonomisk fornying.

Store deler av EUs budsjett er knyttet til tiltak for distrikter og landbruk

70 prosent av EUs budsjett brukes til tiltak for distrikter og landbruk, herav vel 35 prosent knyttet til landbrukspolitikken. EU har håp om at støtteordninger og programmer i samhørighetspolitikken ( regionalpolitikken) og landbrukspolitikken skal bidra til nye arbeidsplasser knyttet til jordbruk, skogbruk, fisk, oppdrett, produksjon av fôr, bioenergi og biobaserte produkter, og at dette skal gjøre distriktene til gode bosteder framover mot 2040.

Landbruket spiller en sentral rolle i distriktspolitikken også fremover

Landbruksråd Magnar Sundfør sier at jordbruket er en sentral del av dagens distriktspolitikk i EU og vil være det framover. Samtidig må en regne med at de små gårdsbrukene i EU vil bli færre. De tradisjonelle arbeidsplassene i jordbruket vil derfor trolig få mindre betydning for distriktene framover.

– I den nye landbrukspolitikken til EU er det imidlertid også vedtatt nye målsettinger og virkemidler, bl.a. knyttet til et ønske om et mer miljø- og klimavennlig jordbruk. EU forsøker også å bidra til at en større del av verdiskapingen i matvarekjeden skjer hos bøndene. Videreutvikling av råvarer på gårdene og mer salg lokalt kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser i jordbruket. Jordbruket vil derfor trolig fortsatt være en viktig bidragsyter for utvikling av distriktene I EU framover sier landbruksråd Magnar Sundfør. 

Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.
Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel. Foto: Norges delegasjon til EU